1108/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 6 och 6 a §§ lagen om utövning av läkaryrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 2 och 3 mom. samt 6 a § lagen den 14 juli 1978 om utövning av läkaryrket (562/78),

sådana de lyder i lag av den 13 november 1992 (1021/92), som följer:

6 §

Den som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på grundval av den utbildning han har genomgått i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i denna stat har tilldelats ett sådant utbildnings- eller examensbevis eller annat kompetensbevis som i staten i fråga krävs för erhållande av rätt att som självständig yrkesutövare utöva läkaryrket beviljas av rättsskyddscentralen för hälsovården på ansökan rätt att självständigt utöva läkaryrket såsom legitimerad läkare enligt 3 §. Den som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på grundval av den utbildning han har genomgått i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i denna stat har tilldelats ett sådant utbildnings- eller examensbevis eller annat kompetensbevis som i staten i fråga krävs för erhållande av rätt att vara verksam som specialist beviljas på motsvarande sätt av rättsskyddscentralen för hälsovården specialisträttighet enligt 4 § inom de specialiteter som ingår i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om förvägrande av sådan rätt eller rättighet gäller vad som stadgas i 8 §. Sökanden skall tillställa rättsskyddscentralen för hälsovården de utredningar som behövs för behandlingen av ansökan. Ett beslut som gäller en sådan ansökan skall meddelas senast inom tre månader från det den utredning som gäller ansökan har inkommit.

Den som är medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har avlagt en i 2 § 1 mom. nämnd examen och har för uppgiften förutsatt kompetens som stadgas genom förordning samt tillräckliga språkkunskaper kan av rättsskyddscentralen för hälsovården av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer beviljas tillstånd för uppgifter som avses i 2-5 §§ och rätt att vara verksam som legitimerad läkare. Vad som i denna lag stadgas om en examen som en finsk medborgare har avlagt vid en högskola i utlandet tillämpas på motsvarande sätt på en sådan specialläkarexamen som inte ingår i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som en medborgare i någon annan till Europeiska ekonomiska samarbetsrådet hörande stat än Finland har avlagt i en stat inom samarbetsområdet samt på en sådan examen som en sådan medborgare har avlagt i en annan stat än Finland som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


6 a §

Den som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har laglig rätt att självständigt utöva läkaryrket i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får, utan hinder av 2-6 §§, temporärt utöva nämnda yrke sedan han har lämnat ett förhandsmeddelande till rättsskyddscentralen för hälsovården att han tillhandahåller tjänster. I brådskande fall får meddelandet lämnas så snart som möjligt efter det tjänsterna har börjat tillhandahållas. Närmare stadganden om detta meddelande och om temporärt tillhandahållande av tjänster utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den dag som fastställs genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.