1099/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 3 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 2 och 4 mom. lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77),

sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (96/91), som följer:

3 §

Ledningen av och tillsynen över den undervisning som hör till specialomsorgerna handhas av utbildningsstyrelsen.


Sakkunnigmyndighet för specialomsorgerna om utvecklingsstörda är forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, om vars uppgifter och rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna stadgas i lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/92).


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.