1095/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 10 och 13 §§ lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom. och 13 § 1 mom. lagen den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/90),

sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (79/91), som följer:

10 §
Verksamhetsberättelser

I berättelsen skall nämnas de ändringar som har skett beträffande personalen, lokaliteterna och verksamheten samt ges andra upplysningar som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

13 §
Styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen och övervakningen av den privata hälso- och sjukvården ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.