1093/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 5 § lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 3 mom. lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 januari 1991 (77/91), som följer:

5 §

Sakkunnigt ämbetsverk för den specialiserade sjukvården är forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, om vars uppgifter och rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna stadgas i lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/92).


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.