1089/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 3 § lagen om utredande av dödsorsak

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § lagen den 1 juni 1973 om utredande av dödsorsak (459/73),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 januari 1991 (114/91), som följer:

3 §

Vid medicinsk utredning av dödsorsak skall, utöver vad som stadgas i detta kapitel, av social- och hälsovårdsministeriet fastställda förfaringssätt iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.