1088/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av lagen om riksomfattande personregister för hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 och 3 §§, 4 § 1 mom. och 5 § 2 mom. lagen den 9 juni 1989 om riksomfattande personregister för hälsovården (556/89),

sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (115/91), som följer:

2 §

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården kan för den statistikföring, planering, forskning och tillsyn som enligt lag eller förordning ankommer på den ha sådana riksomfattande personregister för hälsovården om vilka stadgas närmare genom förordning.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården kan dessutom ha ett narkotikatillsynsregister för övervakning av narkotika enligt narkotikalagen och narkotikaförordningen.

3 §

Hälsovårdsmyndigheterna och hälsovårdsanstalterna samt de som hör till den hälsovårdspersonal och farmaceutiska personal som är underställd forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården är trots sekretesstadgandena skyldiga att ur handlingar och register i deras besittning avgiftsfritt lämna forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården de uppgifter om vilka stadgas genom förordning och som införs i personregister som avses i denna lag.

4 §

Uppgifter som införs i personregister som avses i denna lag skall hållas hemliga. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården kan dock ge tillstånd till att personuppgifter lämnas ut, om detta sker för vetenskaplig forskning som gäller verksamheten inom hälsovården, förebyggande av sjukdomar eller vård eller annan bestämd vetenskaplig forskning i samband därmed och om utlämnandet uppfyller kraven i 19 § 1 mom. 3 punkten personregisterlagen (471/87). Innan tillståndsbeslutet meddelas skall dataombudsmannen ges tillfälle att bli hörd.


5 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården får dock använda uppgifter ur narkotikatillsynsregistret för övervakning av den hälsovårdspersonal och farmaceutiska personal som är underställd rättsskyddscentralen. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården kan för detta ändamål lämna ut uppgifter ur narkotikatillsynsregistret till rättsskyddscentralen för hälsovården.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.