1087/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av lagen om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2, 6, 7, 9 och 12 §§ lagen den 26 april 1985 om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål (355/85),

sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (80/91), som följer:

2 §

Organ och vävnader kan, med tillstånd av rättsskyddscentralen för hälsovården, för behandlingen av en annan människas sjukdom eller kroppsskada avskiljas från den som har fyllt aderton år och gett sitt skriftliga samtycke till åtgärden. Till ansökan om tillstånd, vilken skall riktas till rättsskyddscentralen, skall fogas utlåtanden av sakkunniga som företräder transplantationskirurgi och psykiatri. Utlåtanden behöver inte fogas till ansökan, om det är fråga om avskiljande av vävnad som förnyas.

Från den som inte har fyllt aderton år kan av särskilda skäl, med skriftligt samtycke av vårdnadshavaren eller en god man och med tillstånd av rättsskyddscentralen för hälsovården, avskiljas enbart sådan vävnad som förnyas. Donatorns åsikt om ingreppet skall utredas i den mån det är möjligt med hänsyn till hans ålder och utvecklingsnivå, och åtgärden får inte vidtas, om han motsätter sig den. Till ansökan om tillstånd, vilken skall riktas till rättsskyddscentralen, skall utöver vad som stadgas i 1 mom. fogas utlåtande av en sakkunnig som företräder barnpsykiatri eller pediatrik.

6 §

I samband med obduktion kan med tillstånd av rättsskyddscentralen för hälsovården organ och vävnader avskiljas för framställning av läkemedel eller för medicinsk forskning, då det skall anses motiverat av någon särskild medicinsk orsak.

7 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården godkänner de sjukhus och anstalter där organ eller vävnader får avskiljas för ändamål som avses i denna lag. Godkännande förutsätter att det på sjukhuset eller anstalten finns lokaliteter och utrustning för ändamålet samt behövlig personal.

9 §

Då avskiljande av organ och vävnader sker för framställning av läkemedel eller för medicinsk forskning skall sjukhuset eller anstalten underrätta rättsskyddscentralen för hälsovården om vilken läkare som är ansvarig för denna verksamhet.

12 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om hur dödsfall skall konstateras samt fastställer formulären för behövliga blanketter.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.