1078/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av lagen om utövning av tandteknikeryrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 och 3 mom. samt 3, 3 a, 4 och 5 §§ lagen den 30 april 1964 om utövning av tandteknikeryrket (220/64),

sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (67/91), som följer:

1 §

Behöriga att utföra av tandläkare beställda tandtekniska arbeten samt att på uppdrag av andra utföra reparation av löständer är finska medborgare som efter examen vid en till utbildningsstyrelsens verksamhetsområde hörande läroanstalt blivit införda i registret över legitimerade tandtekniker vid rättsskyddscentralen för hälsovården.


På ansökan kan rättsskyddscentralen även godkänna finska medborgare som är utbildade till tandtekniker i ett annat land att utföra i 1 och 2 mom. nämnda uppgifter samt att införas i registret över legitimerade tandtekniker. Vid behov kan rättsskyddscentralen kräva att sökanden, innan han införs i registret, skall avlägga ett av centralen föreskrivet kompetensprov.


3 §

En tandtekniker är i sin yrkesutövning underställd rättsskyddscentralens för hälsovården och länsstyrelsens tillsyn.

Tandteknikern är skyldig att iaktta vad rättsskyddscentralen med stöd av gällande stadganden bestämmer samt att lämna den och länsstyrelsen statistiska uppgifter och andra utredningar utan hinder av vad som stadgats om tystnadsplikt. Tandteknikern är också skyldig att utan dröjsmål uppge sin boningsort och sin adress samt förändringar av dem till rättsskyddscentralen och länsstyrelsen.

Om uppgifterna för forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården och om inrättningens rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna stadgas i lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/92).

3 a §

Den som utövar tandteknikeryrket och är självständig yrkesutövare skall

1) meddela hälsovårdsnämnden sin verksamhetsort samt

2) enligt social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter lämna rapporter och upplysningar om sin verksamhet.

4 §

Har en tandtekniker dömts till fängelse eller för brott mot denna lag till böter, eller har han till följd av en mentalsjukdom eller missbruk av alkohol eller narkotika blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan rättsskyddscentralen för hälsovården förklara att han för en viss tid eller för alltid mister sin behörighet att utöva tandteknikeryrket.

5 §

Ett i 4 § nämnt beslut av rättsskyddscentralen för hälsovården verkställs genast även om det har överklagats.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.