1074/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om rättsskyddscentralen för hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Under social- och hälsovårdsministeriet finns en rättsskyddscentral för hälsovården som skall sköta de uppgifter som ankommer på den enligt stadganden eller bestämmelser i lagstiftningen om tillsynen över den yrkesutbildade personalen inom hälsovården, avbrytande av havandeskap, sterilisering, kastrering, utredande av dödsorsak och rättspsykiatri. Rättsskyddscentralen skall dessutom sköta uppgifter som åläggs den i andra lagar eller förordningar eller med stöd av dem.

2 §

Vid rättsskyddscentralen för hälsovården finns en nämnd för tillsyn över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen, en nämnd för abort- och steriliseringsärenden, en nämnd för kastreringsärenden samt en nämnd för rättspsykiatriska ärenden. Om nämndernas uppgifter, sammansättning och tillsättande stadgas genom förordning.

3 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan för de övervakningsuppgifter som avses i denna lag ha ett centralregister över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen.

4 §

Ändring i beslut av rättsskyddscentralen för hälsovården får, om inte något annat stadgas särskilt, sökas hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

5 §

I fråga om avgifter för rättsskyddscentralens prestationer och avgifternas storlek gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

6 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan inom ramen för statsbudgeten anlita sakkunniga och ingå avtal med myndigheter, sammanslutningar och enskilda personer om enskilda sakkunniguppdrag som hör till dess verksamhetsområde.

Rättsskyddscentralen kan utan hinder av sekretesstadgandena ge de myndigheter, sammanslutningar och enskilda som avses i 1 mom. tillstånd att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av deras uppgifter enligt 1 mom.

7 §

Angående brott mot den tystnadsplikt som rättsskyddscentralens sakkunniga har gäller 27 § lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51).

8 §

Statliga och kommunala myndigheter och andra offentligrättsliga samfund, folkpensionsanstalten, pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, samfund eller inrättningar som bedriver service- eller sjukvårdsverksamhet samt apoteken är skyldiga att utan hinder av stadgandena om tystnadsplikt på begäran avgiftsfritt lämna rättsskyddscentralen för hälsovården sådana upplysningar och utredningar som behövs för de uppgifter som avses i 1 §.

Om skyldigheten för enskilda yrkesutövare inom hälsovården att lämna uppgifter till rättsskyddscentralen för hälsovården stadgas särskilt.

9 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

Åtgärder för besättande av tjänster och uppgifter vid rättsskyddscentralen för hälsovården samt andra åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten vid ämbetsverket skall kunna inledas när denna lag träder i kraft får vidtas före ikraftträdandet.

11 §

Det särskilda sammanträde för yrkesutövningsärenden, särskilda sammanträde för abort- och steriliseringsärenden, särskilda sammanträde för kastreringsärenden och särskilda sammanträde för rättspsykiatriska ärenden, vilka tillsatts med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft, fortsätter sin verksamhet tills de nämnder som avses i 2 § i denna lag har tillsatts.

De uppgifter som avses i 1 § och som är anhängiga vid social- och hälsostyrelsen när denna lag träder i kraft överförs vid ikraftträdandet på rättsskyddscentralen för hälsovården.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.