1072/1992

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 1992

Justitieministeriets beslut om hänvisningsförfarandet i författningar som gäller genomförande av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets rättsakter

Justitieministeriet har med stöd av 8 § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådan den lyder i förordning av den 5 maj 1989 (397/89), beslutat:

1 §

När hänvisningar (hänvisning) som avses i 6 a § förordningen om Finlands författningssamling (förordningen) görs skall bestämmelserna i detta beslut iakttas.

2 §

Hänvisningen skrivs under de hänvisningar som avses i förordningens 6 § 3 mom.

I hänvisningen anges den EES-rättsakt vars bestämmelser genomförs genom en sådan lag eller förordning eller ett sådant beslut som avses i förordningens 6 a § eller om vars genomförande närmare stadganden eller bestämmelser ingår i en lag, en förordning eller ett beslut som avses i nämnda paragraf. Dessutom skall i hänvisningen anges den bilaga till EES-avtalet eller det beslut av Gemensamma EES-kommittén i vilket hänvisning görs till rättsakten i fråga.

3 §

Hänvisningen skrivs med iakttagande i tillämpliga delar av följande mallar:

1) Bilaga 00 till EES-avtalet: rådets direktiv (00/000/EEG),

2) Bilaga 00 till EES-avtalet: kommissionens förordning (EEG) Nr 0000/00.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1992.

Helsingfors den 26 november 1992

Justitieminister
Hannele Pokka

Äldre regeringssekreterare
Markku Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.