1033/1992

Given i Helsingfors den 13 november 1992

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 2 och 3 punkten i avsnittet Registerutdrag och avsnittet Bevis som vid företagsinteckning antecknas på skuldebrev, 12 § 1 mom. 29 och 57 punkten samt i 14 § avsnittet Anmälan till handelsregistret,

av dessa lagrum 10 § avsnittet Registerutdrag 2 och 3 punkten, avsnittet Bevis som vid företagsinteckning antecknas på skuldebrev och 14 § avsnittet Anmälan till handelsregistret sådana de lyder i lag av den 20 december 1991 (1555/91) samt 12 § 1 mom. 29 punkten sådan den lyder i lag av den 19 november 1971 (776/71) och 57 punkten sådan den lyder i lag av den 12 juni 1980 (419/80) samt

ändras 12 § 1 mom. 11 punkten och 15 §,

dessa lagrum sådana de lyder 12 § 1 mom. 11 punkten i lag av den 23 december 1987 (1118/87) och 15 § i nämnda lag av den 20 december 1991, som följer:

12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende som berör:


11) fastställande av stadgar eller arbets-reglemente för jägarnas centralorganisation, jaktvårdsförening, förening för sjöfågels-skydd, fiskelag eller fiskevårdssammanslutning;


15 §

Befriade från stämpelskatt enligt 14 § är:

handlingar som utfärdats i stället för dödade handlingar, om dessa bevisligen har varit försedda med stadgad stämpel,

duplett av handling,

anmälan till understödskasseregistret samt

växel som skall betalas utom Finland, en med vederbörlig stämpel försedd duplett av växel samt av penninginrättning utställd egen växel som är avsedd för förmedling av betalningar och dessutom

växlar som depositionsbanker, kreditinstitut som avses i lagen om finansieringsverksamhet (1544/91), värdepappersförmedlingsföretag, försäkringsanstalter och i Finland belägna filialkontor till utländska kreditinrättningar har utställt på varandra.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993. Avsnittet om anmälan till handelsregistret i lagens 14 § upphävs dock först den 1 september 1993.

RP 152/92
EkUB 35/92

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.