1025/1992

Given i Helsingfors den 13 november 1992

Lag om ändring av 1 a § lagen om utövning av tandteknikeryrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 a § lagen den 30 april 1964 om utövning av tandteknikeryrket (220/64), sådan den lyder i lag av den 17 januari 1991 (67/91), som följer:

1 a §

Utöver vad som stadgas i 1 § beviljar social- och hälsostyrelsen på ansökan den som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på grundval av den utbildning han har genomgått någon annanstans har ett av en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet godkänt sådant utbildnings- eller examensbevis eller annat behörighetsbevis som i staten i fråga krävs för erhållande av rätt att som självständig yrkesutövare utöva tandteknikeryrket och har en sådan yrkeserfarenhet eller har slutfört en sådan prövotid eller genomgått ett sådant lämplighetsprov som social- och hälsostyrelsen eventuellt föreskriver eller bestämmer, rätt att vara verksam som sådan legitimerad tandtekniker som har införts i registret över legitimerade tandtekniker. Sökanden skall tillställa social- och hälsostyrelsen de utredningar som behövs för behandlingen av ansökan. Ett beslut som gäller en sådan ansökan skall meddelas senast inom fyra månader från det den utredning som gäller ansökan har inkommit. För lämplighetsprovet uppbärs avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten. Om yrkeserfarenhet, prövotid och lämplighetsprov stadgas närmare genom förordning.

Den som är medborgare i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har avlagt en i 1 § 1 mom. nämnd examen eller en av social- och hälsostyrelsen godkänd motsvarande examen i utlandet och har för uppgiften förutsatt kompetens som stadgas genom förordning samt tillräckliga språkkunskaper kan av social- och hälsostyrelsen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer beviljas tillstånd att vara verksam som tandtekniker. Vad som i denna lag stadgas om finska medborgare som är utbildade till tandtekniker i ett annat land tillämpas på motsvarande sätt på medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka är utbildade i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Social- och hälsostyrelsen kan återkalla ett tillstånd som nämns i 2 mom., om skäl prövas föreligga.


Denna lag träder i kraft den dag som fastställs genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 107/92
ShUB 34/92

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.