993/1992

Utfärdat i Helsingfors den 29 oktober 1992

Statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå

Statsrådet har med stöd av 9 § bullerbekämpningslagen av den 3 april 1987 (382/87) vid föredragning från miljöministeriet beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas vid planeringen av markanvändning, trafik och byggenskap samt i byggnadslovsförfarandet i syfte att förebygga olägenheter av buller och säkerställa trivseln i omgivningen.

Beslutet gäller inte buller från skyttebanor och motorsportbanor.

Beslutet tillämpas inte heller på industriområden, gatuområden, trafikområden eller områden som är avsedda som bullerskyddszoner.

2 §
Riktvärden utomhus

I bostadsområden, rekreationsområden i tätorter eller i deras omedelbara närhet och i områden avsedda för vårdinrättningar eller läroanstalter bör bullernivån utomhus under dagen (kl. 7-22) inte överstiga riktvärdet 55 dB för den A-vägda ekvivalentnivån (LAeq), nattetid (kl. 22-7) inte riktvärdet 50 dB. I nya bostadsområden tillämpas emellertid riktvärdet 45 dB nattetid. Nattriktvärdena tillämpas ändå inte i områden avsedda för läroanstalter.

I områden med fritidshus, campingområden, rekreationsområden utanför tätorterna och i naturskyddsområden bör bullernivån dagtid inte överstiga riktvärdet 45 dB, nattetid 40 dB. I områden med fritidshus inom tätorterna kan dock de i 1 mom. avsedda riktvärdena tillämpas. Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i sådana naturskyddsområden som under natten inte allmänt används för vistelse eller naturobservationer.

3 §
Riktvärden inomhus

I bostadsrum, patientrum och inkvarteringsrum bör den bullernivå som förorsakas av buller utifrån under dagen (kl. 7-22) underskrida riktvärdet 35 dB för den A-vägda ekvivalentnivån (LAeq), under natten (kl. 22-7) riktvärdet 30 dB.

I undervisnings- och möteslokaliteter tillämpas endast dagsriktvärdet 35 dB för bullernivån, i affärs- och kontorslokaliteter dagsriktvärdet 45 dB.

4 §
Justering av mätnings- eller beräkningsresultat

Om bullret till sin natur är slagartat eller smalbandigt, adderas 5 dB till mätnings- eller beräkningsresultatet innan det jämförs med det i 2 eller 3 § givna riktvärdet.

5 §
Miljöministeriets anvisningar

Miljöministeriet ger närmare anvisningar om metoderna för mätning eller beräkning av bullernivåer och om verkställigheten av detta beslut.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 29 oktober 1992

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Antero Honkasalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.