990/1992

Given i Helsingfors den 6 november 1992

Lag om ändring av förköpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förköpslagen av den 5 augusti 1977 (608/77) 19 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 16 juli 1990 (654/90), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 23 mars 1989 (289/89) och genom nämnda lag av den 16 juli 1990 ett nytt 4 mom, i stället för det 4 mom. som har upphävts genom sistnämnda lag, samt till 21 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Utan hinder av 3 mom. har städerna Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda förköpsrätt vid köp av fastigheter i staden.

19 §

Vad som stadgas i 1 mom. skall inte iakttas när det är fråga om ett fastighetsköp enligt 5 § 1 mom. 2-4 punkten eller ett fastighetsköp vid vilket kommunen enligt ett intyg som den har utfärdat inte utnyttjar sin förköpsrätt. Vad som stadgas i 1 mom. skall inte heller iakttas i de fall som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten, om till ansökan om lagfart har fogats köparens skriftliga försäkran om att det inte har skett sådana överlåtelser som avses i 2 mom. i samma paragraf.

21 §

På tjänsteinnehavares beslut tillämpas inte 63 § kommunallagen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 121/92
MiUB 7/92

Helsingfors den 6 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.