988/1992

Given i Helsingfors den 6 november 1992

Lag om Bilregistercentralen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Ställning inom förvaltningen

Bilregistercentralen är ett statligt affärsverk inom trafikministeriets förvaltningsområde.

På Bilregistercentralen tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87), om inte något annat stadgas i denna lag.

2 §
Verksamhetsområde och uppgifter

Bilregistercentralen tillhandahåller i egenskap av affärsverk tjänster som gäller besiktning och registrering av fordon samt tjänster som gäller förarexamen och registrering av körkort. Centralen sköter också de debiterings-, uppbörds- och redovisningsuppgifter i fråga om den egentliga fordonsskatten vilka stadgas i lagen om skatt på motorfordon (722/66) samt bedriver annan affärsverksamhet som har samband med dess verksamhetsområde.

Bilregistercentralen har i egenskap av myndighet till uppgift att

1) föra register över fordon, körkort, motorfordonsskatt och bilinteckning,

2) avgöra frågor som gäller typbesiktning och inteckning i bil,

3) sköta de uppgifter som ålagts den i lagen om bil- och motorcykelskatt (482/67) och ärenden som gäller tilläggsskatt på motorfordon,

4) sköta de i lagen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (570/78) stadgade uppgifterna samt övriga övervakningsuppgifter som ansluter sig till förbättrandet av trafiksäkerheten,

5) främja trafiksäkerheten,

6) sträva efter att minska de miljöskador som fordonstrafiken orsakar, samt

7) svara för andra myndighetsuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Genom förordning och statsrådsbeslut kan även andra lämpliga uppgifter anförtros Bilregistercentralen och genom förordning närmare stadganden utfärdas om indelning av uppgifter i affärsverksuppgifter och myndighetsuppgifter.

3 §
Ordnande av myndighetsuppgifterna

För skötseln av myndighetsuppgifterna finns i Bilregistercentralen en särskild enhet för fordonsförvaltningen, vars chef eller den som han förordnat därtill, med avvikelse från vad lagen om statens affärsverk stadgar om befogenheter för ett affärsverks styrelse och verkställande direktör, avgör särskilt de för verket bestämda frågor som gäller

1) tillstånd, rättelseyrkande, besvär och dispens,

2) övervakning och statsbidrag,

3) förandet av register och som är principiellt betydande,

4) inteckning i bil,

5) typbesiktning,

6) bil- och motorcykelskatt, samt

7) tilläggsskatt på motorfordon.

Ändring i beslut av enheten för fordonsförvaltningen får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50), om inte något annat stadgas i lag.

Rättelse i andra beslut av Bilregistercentralen i förvaltningsärenden än sådana som avses i 1 mom. får yrkas hos enheten för fordonsförvaltningen, om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Rättelseyrkande skall framställas inom 30 dagar från delgivningen. Anvisning om rättelseyrkande skall bifogas beslutet. Ändring i beslut med anledning av rättelseyrkande skall sökas som stadgas i 2 mom.

4 §
Servicemål

Bilregistercentralen skall med beaktande av kundernas och hela samhällets allmänna behov se till att det enligt förutsättningarna för affärsverksamheten finns ett ändamålsenligt utbud på tjänster som hör till dess åligganden och att tjänsterna utvecklas på ett sätt som främjar trafiksäkerheten.

5 §
Prissättning

Genom förordning stadgas om de tjänster för vilka statsrådet bestämmer priserna eller den allmänna prisnivån.

Avgiften för en utförd myndighetsuppgift bestäms så att den är högst så stor som de kostnader som uppgiften åsamkar Bilregistercentralen.

6 §
Upplåning

Bilregistercentralen får enligt riksdagens samtycke ta upp lån vars återbetalningstid är minst ett år.

7 §
Ersättningar

Om Bilregistercentralen tilldelas någon betydande uppgift eller skyldighet som är olönsam, kan ett anslag för ersättning av uppgiften eller förpliktelsen tas in i statsbudgeten eller också kan den därav förorsakade belastningen beaktas när verkets resultatmål ställs upp. Bilregistercentralen skall fullgöra en sådan uppgift med beaktande av företagsekonomiska synpunkter och det uppställda resultatmålet enligt ersättningen och inkomsterna av uppgiften.

8 §
Styrning som utövas av trafikministeriet

Sedan riksdagen har godkänt statsbudgeten och de viktigaste målen för Bilregistercentralens service och verksamhet i övrigt samt Bilregistercentralen lagt fram sin preliminära resultat- och finansieringsplan skall trafikministeriet

1) besluta om målen för Bilregistercentralens service och för den övriga verksamheten inom de gränser som riksdagen och statsrådet har godkänt,

2) vid behov besluta om delar av Bilregistercentralens resultatmål inom ramen för det resultatmål som statsrådet har uppställt och

3) besluta om de ersättningar som skall beviljas Bilregistercentralen.

9 §
Inrättande och indragning av tjänster

Tjänsten som verkställande direktör och tjänsten som chef för enheten för fordonsförvaltningen inrättas och indras av statsrådet, och den specificeras i statsbudgeten. Övriga tjänster vid Bilregistercentralen inrättas och indras av Bilregistercentralen, som även ändrar benämningarna på dem.

10 §
En tjänstemans ställning när hans tjänst dras in

Om Bilregistercentralen drar in en tjänst, skall verket vidta åtgärder för att placera tjänstemannen i någon annan tjänst eller uppgift vid verket som kan anses lämplig för honom. Om en omplacering inte är möjlig, tillämpas i fråga om avgångsbidrag och periodisk ersättning statstjänstemannalagen (755/86) och avgångsbidragsförordningen (726/87).

11 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 december 1967 om bilregistercentralen jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

13 §
Övergångsstadganden

De rättigheter och förpliktelser som bilregistercentralen har samt de uppgifter som har tilldelats den genom lag eller förordning överförs på den Bilregistercentral som avses i denna lag, om inte något annat stadgas genom lag eller förordning.

Tjänsterna vid bilregistercentralen överförs till den Bilregistercentral som avses i denna lag, med undantag av överdirektörstjänsten, som indras när lagen träder i kraft.

Bilregistercentralens personal övergår i tjänst hos den Bilregistercentral som avses i denna lag och bibehåller sina rättigheter och har samma skyldigheter som i det tidigare anställningsförhållandet.

Bilregistercentralen enligt denna lag skall handlägga de bokföringsuppgifter som har hört till bilregistercentralen i dess egenskap av räkenskapsverk och som gäller verksamheten under räkenskapsåret före ikraftträdandet.

RP 73/92
TrUB 3/92

Helsingfors den 6 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.