980/1992

Given i Helsingfors den 6 november 1992

Lag om ändring av lagen om kommunindelning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) 8 a-8 c §§, sådana de lyder, 8 a § i lag av den 17 juni 1988 (559/88) samt 8 b och 8 c §§ ändrade genom sistnämnda lag och lag av den 15 juni 1990 (556/90),

ändras 3 § och 4 § 1 mom., 15 b § 1 och 3 mom. samt rubriken för 49 § och 49 § 4 mom.,

av dessa lagrum 15 b § 1 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 17 juni 1988, samt

fogas till lagen en ny 2 a § samt till 4 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

2 a §
Förutsättningar för totalsammanslagning

När kommuners fullmäktige tillsammans föreslår kommunsammanslagning, skall ändringen i kommunindelningen i detta syfte utan hinder av 2 § verkställas enligt förslaget, om inte ett vägande allmänt intresse kräver att förslaget förkastas.

Motsätter sig fullmäktige i en kommun som upplösningen eller bildandet av en ny kommun skulle komma att gälla en sådan ändring, skall bestämmelse om verkställighet av ändringen inte utfärdas.

3 §
Särskilda förutsättningar för partiell sammanslagning

Motsätter sig fullmäktige i en kommun att kommunens område minskas eller utvidgas, får ändringen av området genomföras endast om det kan anses att ett vägande allmänt intresse kräver detta.

4 §
Anhängiggörandet

Framställning om sådan ändring i kommunindelningen som innebär att en kommun upplöses genom att den ansluts till en annan kommun eller genom att den sammanslås med en annan kommun till en ny kommun kan göras endast av kommunfullmäktige i den kommun som ändringen skulle komma att gälla. I övriga fall kan framställning om ändring i kommunindelningen göras av en kommunmedlem eller kommunfullmäktige. Framställningen skall tillställas inrikesministeriet.

Ett ärende som gäller ändring i kommunindelningen kan också anhängiggöras på initiativ av inrikesministeriet.


15 b §
Införande av områdesförvaltning

Statsrådet kan på gemensam framställning av de kommuner som berörs av en ändring i kommunindelningen, med avvikelse från gällande stadganden, bestämma att områdesförvaltning för en viss tid införs på ett område som ansluts till en annan kommun eller till en ny kommun som skall bildas.


Kommunfullmäktige kan efter att den tid som avses i 1 mom. har gått ut besluta att områdesförvaltningen skall fortsätta tills vidare.

49 §
Sökande av ändring i statsrådets, inrikes- ministeriets och länsstyrelsens beslut

I sådana beslut av en länsstyrelse som avses i 41 § 2 mom. får ändring dock inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Vid handläggning och avgörande av ärenden som gäller ändring i kommunindelningen och som är anhängiga vid inrikesministeriet när denna lag träder i kraft skall de stadganden som gäller vid ikraftträdandet iakttas.

RP 70/92
FvUB 8/92

Helsingfors den 6 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.