979/1992

Given i Helsingfors den 6 november 1992

Lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunallagen av den 10 december 1976 (953/76) 50, 116-122, 122 a, 123-134 och 136 §§,

av dessa lagrum 118 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 12 januari 1990 (25/90), 122 och 136 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 14 december 1990 (1122/90), 122 a § sådan den lyder i lag av den 11 juli 1986 (529/86), 123 och 131 §§ sådana de lyder i nämnda lag av den 14 december 1990, 126 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 5 juni 1981 (388/81), 129 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 14 december 1990, 130 § sådan den lyder i nämnda lag av den 5 juni 1981, 134 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 12 januari och den 14 december 1990 samt 136 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag,

ändras 8 § 1 mom., rubriken för 11 § och 11 § 2 mom., 54 § 2 mom., 58 a, 61, 63 och 71 a §§, 83 § 2 mom., 87 § 2 mom., 95 § 2 mom., 103-111 och 113-115 §§, 137 § 3 mom., 140 och 141 §§, 142 § 1 mom., 143 § 2 mom., 144 § 1 mom., 145 §, 146 § 2 mom. och 148 § 2 mom.,

av dessa lagrum 11 § 2 mom., 58 a, 61 och 71 a §§, 87 § 2 mom., 137 § 3 mom. och 146 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 14 december 1990, 63, 104 och 140 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda lag, 103 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 12 januari 1990, 141 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 mars 1989 (244/89) och nämnda lag av den 5 juni 1981 samt 144 § 1 mom. och 148 § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 7 a §, till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 14 december 1990, ett nytt 3 mom., till 56 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 71 b §, till 80 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 14 december 1990, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till lagen en ny 112 § i stället för den 112 § som upphävts genom nämnda lag av den 14 december 1990, som följer:

7 a §
Kommuns affärsverk

Kommunfullmäktige kan besluta att kommunen skall ha affärsverk som idkar rörelse och på vilka skall tillämpas vad denna lag stadgar om en kommuns affärsverk.

8 §
Förtroendevalda, tjänsteinnehavare och arbetstagare

Kommunala förtroendevalda är fullmäktige som valts till medlemmar i kommunfullmäktige, representanter som valts till samkommunstämma och medlemmar som valts till det organ som avses i 109 § 1 mom. samt medlemmarna i kommunstyrelsen, nämnder, direktioner och kommittéer liksom även revisorer och övriga personer som valts till ett kommunalt förtroendeuppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare som på tjänstens vägnar enligt lag eller en kommunal stadga är medlem av ett kommunalt organ anses dock inte heller i denna uppgift vara förtroendevald.


11 §
Överföring och vidareöverföring av beslutanderätt

Vad som sägs i 1 mom. gäller inte

1) ärenden i vilka fullmäktige enligt ett uttryckligt stadgande i lag skall fatta beslut,

2) ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för någon annans skuld, samt

3) överlåtelse av fast egendom, med undantag av byggnadstomter och ärenden som regleras genom byggnadslagstiftningen.

Genom beslut av kommunfullmäktige kan en myndighet som nämns i 1 mom. ges rätt att genom sitt beslut överföra ett ärende som enligt en stadga eller taxa ankommer på den till en underlydande myndighet för avgörande.

54 §
Sammansättning och mandattid

Kommunfullmäktige väljer medlemmarna och suppleanterna för en tid som motsvarar dess mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att tiden skall vara kortare.


56 §
Kommundirektör

Om kommundirektörens avgång och om disciplinär bestraffning av honom bestäms i kommunens tjänstestadga. Kommunfullmäktige kan utan hinder av bestämmelserna i tjänstestadgan också säga upp kommundirektören om uppsägningen understöds av två tredjedelar av de fullmäktige som är närvarande.

58 a §
Anvisningar till kommunens representanter

Kommunstyrelsen skall vid behov ge dem som företräder kommunen i olika samfunds, anstalters och stiftelsers förvaltningsorgan samt vid samkommunstämma liksom även medlemmarna i det organ i samkommunen som nämns i 109 § 1 mom. anvisningar om hur kommunen skall ställa sig till de frågor som behandlas.

61 §
Överföring och vidareöverföring av kompetens

En sektion inom kommunstyrelsen, ordföranden i kommunstyrelsen och i en sektion samt kommundirektören, en biträdande kommundirektör och någon annan tjänsteinnehavare som är underställd kommunstyrelsen kan i instruktionen och i någon annan stadga eller taxa som avses i 11 § 1 mom. ges rätt att avgöra i stadgan eller taxan nämnda ärenden som ankommer på kommunstyrelsen. Ärenden som gäller framställning till kommunfullmäktige eller tillämpning av 59 § skall dock alltid behandlas av kommunstyrelsen.

Genom beslut av kommunfullmäktige kan en myndighet som nämns i 1 mom. ges rätt att överföra ett ärende som enligt en stadga eller taxa ankommer på den till en underlydande myndighet för avgörande.

Över beslut som förtroendevalda eller tjänsteinnehavare fattar med stöd av 1 eller 2 mom. skall föras protokoll, om inte beslutet är av den arten att protokoll är onödigt. På besluten och protokollet tillämpas 27 § 6 mom. och 32 §.

63 §
Överföring av ärende till behandling i kommunstyrelse

Kommunstyrelsen eller dess ordförande, kommundirektören eller en biträdande kommundirektör kan överföra ett ärende som avgjorts av en nämnd eller av en direktion under kommunstyrelsen för behandling i kommunstyrelsen. Överföringen skall ske inom den tid som nämns i instruktionen, dock senast inom den tid inom vilken besvär över beslutet skall anföras. Kommunstyrelsen kan upphäva eller ändra beslutet i ett överfört ärende eller återförvisa ärendet för ny behandling.

Överföras får inte

1) ärenden som enligt lag eller med stöd av lag enligt förordning skall avgöras av centralvalnämnden, en valnämnd eller valbestyrelse eller förmyndarnämnden,

2) beslut som fattats genom tillstånds-, anmälnings-, tillsyns- eller förrättningsförfarande enligt lag eller förordning, samt

3) beslut som inom hälso- och sjukvården eller socialväsendet gäller enskilda individer.

På beslut som en sektion, förtroendevald eller tjänsteinnehavare som avses i 61 § fattar med stöd av nämnda paragraf tillämpas på motsvarande sätt 1 och 2 mom.

71 a §
Överföring och vidareöverföring av befogenheter

En sektion, ordföranden i en nämnd eller sektion samt en tjänsteinnehavare som är underställd nämnden kan i instruktionen eller i någon annan stadga eller taxa som avses i 11 § 1 mom. ges rätt att avgöra på nämnden ankommande ärenden som avses i stadgan eller taxan. Framställning i ett ärende som skall avgöras av kommunfullmäktige skall dock alltid behandlas i nämnden.

Genom beslut av kommunfullmäktige kan en myndighet som nämns i 1 mom. ges rätt att överföra ett ärende som enligt en stadga eller taxa ankommer på den till en underlydande myndighet för avgörande.

På beslut som en förtroendevald eller en tjänsteinnehavare fattar med stöd av 1 eller 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt 61 § 3 mom.

71 b §
Överföring av ärenden till en nämnd för behandling

En nämnd eller dess ordförande kan överföra ett ärende som avgjorts av en under nämnden lydande myndighet till nämnden för behandling. Överföringen skall ske inom den tid som kommunfullmäktige bestämmer. I övrigt tillämpas på överföringen på motsvarande sätt vad som stadgas om överföring av ett ärende för behandling i kommunstyrelsen.

80 §
Budget samt inkomster och utgifter

Kommunfullmäktige kan besluta att i kommunens budget som utgift eller inkomst skall tas upp

1) skillnaden mellan utgifterna och inkomsterna inom ett uppgiftsområde som avgränsats i beslutet, eller

2) ett affärsverks resultat.


83 §
Budgetens förpliktande karaktär samt ändringar och försening av budgeten

Kommunfullmäktige kan fatta beslut om ändringar i budgeten, dock icke efter det räkenskapsårets räkenskaper och bokslut överlämnats till revisorerna för granskning.


87 §
Upplåning

Kommunstyrelsen eller en sektion inom den, en tjänsteinnehavare som är underställd kommunstyrelsen eller ett organ som tillsatts i ett affärsverk eller en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som är underställd detta organ kan i instruktionen ges rätt att ta upp lån inom de gränser som fullmäktige har angivit i budgeten eller i ett särskilt beslut.

95 §
Revisorernas berättelse

Över anmärkningar som framställts i revisorernas berättelse skall kommunstyrelsen begära förklaring av dem som saken gäller samt avge sitt utlåtande. Dessa skall tillsammans med revisionsberättelsen tillställas kommunfullmäktige för behandling senast inom september.

11 kap.

Samarbete mellan kommuner

103 §
Samarbetsformer

Kommuner kan med stöd av avtal sköta sina uppgifter tillsammans.

Genom avtal kan en kommun ombetros att sköta en uppgift för en eller flera andra kommuners räkning. Likaså kan det överenskommas om att uppgiften skall skötas av en samkommun.

Också uppgifter som enligt lag skall skötas av en kommun eller av flera kommuner tillsammans kan utan hinder av vad som på annat ställe i lag stadgas om samarbetsformerna skötas av en samkommun som grundats av kommunerna i fråga. Likaså kan det överenskommas om att dessa uppgifter skall skötas av en annan kommun eller av en samkommun som grundats av andra kommuner.

104 §
Gemensamt organ

När en kommun med stöd av ett avtal sköter en uppgift för en eller flera andra kommuners räkning, kan det överenskommas om att en del av medlemmarna i det organ i denna kommun som skall sköta uppgiften skall utses av de andra kommunerna.

Medlemmar i organet kan de personer vara som är valbara till motsvarande organ i de kommuner som saken gäller.

Organets protokoll skall, när det framläggs till allmänt påseende, hållas till påseende enligt 32 § i alla kommuner som är parter i avtalet.

105 §
Skiljemannaförfarande

I ett avtal om samarbete kan bestämmas att meningsskiljaktigheter som föranleds av avtalet skall avgöras i den ordning som stadgas för skiljemannaförfarande.

106 §
Grundavtal för samkommun

En samkommun grundas genom ett avtal mellan kommunerna, vilket godkänns av kommunfullmäktige (grundavtal).

I grundavtalet skall nämnas samkommunens namn, hemort, grundarna och samkommunens uppgifter.

I grundavtalet skall överenskommas om

1) hur beslutsfattandet i samkommunen ordnas,

2) antalet medlemmar i samkommunens organ eller antalet representanter vid samkommunstämman och grunderna för rösträtten,

3) uppgifterna och befogenheterna för en eventuell samkommunstämma,

4) i vilka proportioner de olika grupperna i medlemskommunernas fullmäktige skall vara företrädda när samkommunens organ väljs,

5) vilket av samkommunens organ som bevakar samkommunens intressen, representerar samkommunen och ingår avtal för dess räkning samt på vilket sätt beslut fattas om rätten att teckna samkommunens namn,

6) medlemskommunernas andelar i samkommunens tillgångar och deras ansvar för samkommunens skulder samt andra ärenden som gäller samkommunens ekonomi,

7) granskning av samkommunens förvaltning och ekonomi, samt

8) förfarandet vid upplösning och likvidation av samkommunen.

I grundavtalet kan också överenskommas om att för beslutsfattandet i ärenden som bestäms i avtalet krävs kvalificerad majoritet.

Anmälan om grundande och upplösning av en samkommun skall göras till länsstyrelsen i det län där samkommunen har sin hemort. Till anmälan skall fogas en kopia av grundavtalet och av kommunfullmäktiges beslut om godkännande av avtalet.

107 §
Samkommunens rättshandlingsförmåga

En samkommun kan förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt föra talan i domstolar och hos andra myndigheter.

108 §
Samkommunstämma

I grundavtalet kan det överenskommas om att medlemskommunerna utövar beslutanderätt vid en samkommunstämma, till vilken de väljer sina representanter.

Samkommunstämma hålls minst två gånger om året.

109 §
Samkommunens övriga organ

Har en samkommun ingen samkommunstämma, utövas den högsta beslutanderätten i samkommunen av det kollegiala organ, som väljs av medlemskommunerna och om vilket överenskommits i grundavtalet.

En samkommun kan ha också andra organ enligt vad som bestäms i grundavtalet.

110 §
Sammansättningen av samkommunens organ

I grundavtalet kan det överenskommas om att medlemmarna och suppleanterna i det organ som avses i 109 § 1 mom. skall vara fullmäktige i medlemskommunerna.

Valbar till medlem i en samkommuns kollegiala organ är den som enligt 17 § är valbar till förtroendeuppdrag inom någon av samkommunens medlemskommuner, dock inte personer som nämns i 40 § 1 mom. 1 punkten eller samkommunens tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande av bestående natur.

111 §
Samkommunens tjänsteinnehavare och arbetstagare

Angående tjänsteinnehavarna och arbetstagarna gäller i tillämpliga delar vad som i 7 kap. eller annars stadgas eller bestäms om kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

112 §
Finansiering av samkommun

För finansiering av sådana utgifter i samkommunen som inte kan täckas på något annat sätt svarar medlemskommunerna på det sätt som de överenskommit i grundavtalet.

113 §
Utträde ur samkommun

En medlemskommun får utträda ur samkommunen. Har något annat inte överenskommits, kan utträdet ske vid utgången av kommunfullmäktiges mandattid, om medlemskommunen har meddelat om utträde före utgången av kalenderåret före mandatperiodens slut.

114 §
Bringande av beslut till allmän kännedom

Protokollet från en samkommunstämma eller det organ som avses i 109 § 1 mom. jämte därtill fogad besvärsanvisning skall, sedan det justerats, hållas framlagt för allmänheten på en av samkommunstämman eller av det ovan nämnda organet fastställd plats. Innan protokollet läggs fram skall en kopia av det sändas till kommunstyrelsen i varje medlemskommun. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått del av besluten i protokollet den dag då protokollet lagts fram.

Protokoll av en annan myndighet som hör till samkommunen skall hållas framlagt enligt 1 mom., om samkommunstämman eller det organ som avses i 109 § 1 mom. så beslutar, eller om myndigheten anser det behövligt.

115 §
Tillämpning av stadgandena om kommuner i samkommun

Angående samkommuner gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om kommuner i 4 §, 5 § 2 mom., 6, 7 a, 8, 9, 11, 12 och 18-24 §§, 3 kap., 42-47, 49, 52, 53 och 58-68 §§, 69 § 1 mom., 70-73 och 80 §§, 82 § 2 mom., 83, 86-88 §§, 90 § 2 och 3 mom., 91, 135, 137-139, 141-144 samt 146 och 147 §§.

Har en samkommun inga andra kollegiala organ än det som avses i 109 § 1 mom., utser medlemskommunerna revisorerna samt beslutar om beviljande av ansvarsfrihet så som överenskoms i grundavtalet. I övrigt skall 92-97 §§ iakttas i tillämpliga delar.

137 §
Handläggning av underställt ärende

Har ett underställt ärende inte upptagits till prövning eller ett beslut inte fastställts, får den myndighet som fattat beslutet anföra besvär. Samma rätt har på kommunfullmäktiges vägnar kommunstyrelsen och, i fråga om en samkommun, på samkommunstämmans eller det i 109 § 1 mom. nämnda organets vägnar den myndighet som de har bestämt.

140 §
Besvär över beslut av en samkommuns myndighet och kommuners gemensamma organ

Vad som stadgas i 139 § tillämpas också på sökande av ändring i beslut av en samkommuns myndighet så att samkommunens medlemskommuner och deras medlemmar har besvärsrätt på de grunder som anges i nämnda paragrafs 2 mom.

Ändring i beslut av ett sådant gemensamt organ som avses i 104 § får med stöd av 139 § 2 mom. sökas av en kommun som är part i avtalet och av dess medlemmar.

141 §
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos länsrätten, om inte något annat stadgas nedan. Vid besvär över ett beslut av en samkommuns myndighet är länsrätten i det län där samkommunen har sin hemort behörig.

Besvär över beslut av en nämnd och direktion anförs hos kommunstyrelsen. Detsamma gäller besvär över sådana beslut av ordföranden i en kommunstyrelse, nämnd eller direktion eller ordföranden för en av deras sektioner samt av en kommunal tjänsteinnehavare vilka fattats med stöd av beslutanderätt som anförtrotts honom. Över beslut i ärenden som avses i 63 § 2 mom. anförs dock besvär hos länsrätten.

Vad som på annat ställe i lag särskilt stadgas om sökande av ändring i beslut av kommunala myndigheter skall också tillämpas när kommunstyrelsen med stöd av 63 § eller en nämnd eller direktion med stöd av 71 b § har överfört ett ärende till sig för behandling.

Besvär över kommundelsfullmäktiges beslut får anföras hos kommunstyrelsen.

Över kommunstyrelsens beslut med anledning av besvär får ändring sökas hos länsrätten genom besvär.

Besvär över beslut som skall underställas en statlig myndighet anförs hos underställningsmyndigheten.

142 §
Besvärstid

Då ändring söks hos kommunstyrelsen är besvärstiden 14 dagar. Då besvär anförs hos länsrätten är besvärstiden 30 dagar.


143 §
Övriga stadganden om ändringssökande

Kommunstyrelsen får, om den i kommunstyrelsens instruktion har getts rätt därtill, avge en förklaring med anledning av besvär som anförts över ett beslut av kommunfullmäktige. Motsvarande rätt i fråga om en samkommun har den myndighet som samkommunstämman eller det organ som nämns i 109 § 1 mom. har bestämt.

144 §
Delgivning av beslut och fortsatta besvär

Kommunstyrelsen eller ifrågavarande myndighet i samkommunen skall se till att länsrättens utslag utan dröjsmål tillkännages genom anslag på kommunens, samkommunens eller de ifrågavarande kommunernas anslagstavla för offentliga kungörelser.


145 §
Allmän tillsyn av länsstyrelsen

Länsstyrelsen skall se till att kommunernas och samkommunernas förvaltning och ekonomi sköts i enlighet med gällande lagar. Länsstyrelsen har rätt att av kommunerna och samkommunerna få de uppgifter och utredningar som den behöver.

I fråga om en sådan samkommun vars medlemmar består av kommuner från olika län ankommer den tillsyn som avses i 1 mom. på länsstyrelsen i det län där samkommunen har sin hemort.

146 §
Besluts verkställbarhet

Beslut i ett ärende som kan överföras till kommunstyrelsen eller en nämnd eller direktion för behandling får dock inte verkställas förrän det har framgått att ärendet inte överförs. Om beslutet på grund av ärendets natur eller brådskande beskaffenhet bör verkställas genast eller om den myndighet som har rätt att överföra ärendet har gett sitt tillstånd, får beslutet likväl verkställas.

148 §
Avskrift av eller utdrag ur handling samt lösen

Kommunfullmäktige beslutar om de grunder enligt vilka lösen för handlingar skall betalas. Det får inte bestämmas att lösen skall uppbäras när ett beslut genom protokollsutdrag delges den som saken gäller, om inte beslutet gäller tillstånd eller annat godkännande som enligt lag skall sökas för någon åtgärd eller för att den inte skall vidtas. Vad som sagts här skall på motsvarande sätt tillämpas på samkommuner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Kommunalförbunden ändras vid ikraftträdandet till samkommuner. Ett kommunalförbunds grundstadga gäller efter att lagen trätt i kraft som ett grundavtal för en samkommun enligt denna lag. Har i grundavtalet inte överenskommits om en fråga om vilken enligt 106 § skall överenskommas i avtalet, skall de stadganden om kommunalförbund som gällde när denna lag trädde i kraft iakttas i tillämpliga delar.

Tjänsteinnehavarna och arbetstagarna i ett kommunalförbund blir tjänsteinnehavare och arbetstagare i motsvarande samkommun när denna lag träder i kraft.

Vad som i någon annan lag stadgas om kommunalförbund skall utan hinder av denna lag tillämpas på samkommunerna, med undantag av stadgandena om samarbetsformer.

Skall en kommun enligt lag vara medlem av ett kommunalförbund inom något verksamhetsområde och på ett visst område, skall kommunen efter att lagen har trätt i kraft också vara medlem i motsvarande samkommun. Grundavtalet i dessa samkommuner kan ändras om minst två tredjedelar av medlemskommunerna understöder ändringen.

När en samkommun sköter uppgifter inom utbildningsväsendet skall på den på motsvarande sätt tillämpas vad som i lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/92) stadgas om en tvåspråkig kommuns organ.

När en samkommun sköter uppgifter inom specialiserad sjukvård skall på den på motsvarande sätt tillämpas vad som i lagen om specialiserad sjukvård (1062/89) stadgas om organen i ett kommunalförbund som omfattar kommuner med olika språk och tvåspråkiga kommuner.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 70/92
FvUB 8/92

Helsingfors den 6 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.