964/1992

Given i Helsingfors den 8 oktober 1992

Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 20 § 2 mom. och 34 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana som 20 § 2 mom. lyder i lag av den 26 juni 1981 (482/81) och 34 § i lag av den 28 december 1990 (1338/90) samt med stöd av 105 § 1 och 3 mom. beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58), sådana som 1 mom. lyder i lag av den 29 december 1988 (1236/88) och 3 mom. i lag av den 30 april 1982 (313/82), bestämt:

1 §

Innehållningsbeviset skall inte utges:

1) för pension eller livränta, skattepliktig sytning icke medräknad, som utbetalats i pengar,

2) för dag-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt för annan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som grundar sig på sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen eller patientskadelagen,

3) för dagpenning som utbetalats med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd, ej heller för annan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst,

4) för belopp som utbetalats för försäkringsprestation på grund av personförsäkring, premieåterbäring och återköp, som avses i 58 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet,

5) för dagpenning som utbetalats med stöd av annan försäkring än den som avses i 2, 3 och 4 punkten eller för annan motsvarande ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst,

6) för dagpenning eller ersättning för förlorad inkomst som utbetalats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

7) för ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalats med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73),

8) för förmåner som utbetalats med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) eller för utbildnings- och specialstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),

9) för understöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalats till en arbetslös person som ämnar bli företagare och till en arbetslös person som genomgår träning för arbetslivet eller till en arbetslös person med handikapp, ej heller för sysselsättningsstöd som utbetalats till en fysisk person som idkar annat än skogsbruk och som avlönat en arbetslös person eller för motsvarande understöd utbetalt med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60),

10) för stöd för sysselsättning på eget initiativ som beviljats en långtidsarbetslös som har varit anmäld som arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån med stöd av förordning om ändring och temporär ändring av sysselsättningsförordningen (1217/91),

11) för stöd till ungdomar för sommararbete som beviljats med stöd av statsrådets beslut (415/92),

12) för i 10 § lagen om studiestöd (684/90) avsedd ersättning för förlorad inkomst som utbetalats i form av vuxenstudiepenning, ej heller för vuxenstudiepenning som utbetalats med stöd av lagen om studiestöd för högskolestuderande (111/92),

13) för stöd för vård av barn i hemmet,

14) för periodisk ersättning som utbetalats med stöd av statstjänstemannalagen (755/86),

15) för särskild ersättning som utbetalas med stöd av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89),

16) för sjöarbetsinkomst som avses i 93 § och 94 § 1 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88),

17) för sådana inom byggnadsbranschen utbetalda semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar), som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat i Postbanken på arbetsgivarorganisations särskilda postgirokonto,

18) för fondandel och överskott som personalfonden utbetalat till sina medlemmar,

19) för dagpenning i enlighet med lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91),

20) för rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd och för ersättning för förlorad inkomst som för rehabiliteringstiden betalats med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91),

21) för förmåner som utbetalats av i lagen om understödskassor avsedda sjukkassor (471/42),

22) för ett skattepliktigt understöd som utbetalats av ifrågavarande arbetsmarknadsorganisation på grund av en arbetsstrid och inte heller för ett annat därmed jämförbart understöd,

23) för stöd som av statens och kommunernas medel beviljas en annan person än en idkare av skogsbruk för reparation av bostäder, inte heller

24) för ränta som erlagts eller förmedlats av en penninginrättning och som hör till tillämpningsområdet av lagen om förskottsuppbörd, för ränta som betalats av den som emitterat ett masskuldebrevslån som hör till tillämpningsområdet av lagen om förskottsuppbörd eller för avkastning som betraktas som ränta på en skuld, inte heller för vinstandel som en investeringsfond betalat, när prestationstagaren är en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo.

2 §

Förskottsinnehållningar på de i 1 § nämnda, i Finland erhållna inkomsterna räknas den skattskyldige till godo på grund av uppgifter som givits i prestationsutbetalarens årsanmälan med stöd av 34 § förordningen om förskottsuppbörd eller 33 § lagen om förskottsuppbörd eller i det inbetalningskort för oregistrerad arbetsgivare, som avses i 31 § förordningen om förskottsuppbörd.

3 §

Förskottsinnehållning på annan än i 1 § nämnd inkomst kan vid beskattningen räknas till godo på grund av uppgifter som givits i årsanmälan med stöd av 34 § förordningen om förskottsuppbörd eller i det inbetalningskort för oregistrerad arbetsgivare som avses i 31 § förordningen om förskottsuppbörd, om innehållningsbeviset förtappats eller om skattskyldig av någon annan orsak inte kunnat foga innehållningsbevis till sin skattedeklaration.

4 §

I 103 § 1 mom. beskattningslagen avsett förskott, som med stöd av internationellt avtal överförts från en främmande stat till Finland, räknas den skattskyldige till godo på basis av den utredning som behörig skattemyndighet i den andra avtalsslutande staten givit.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1992. Beslutet tillämpas första gången på prestationer som utbetalats år 1992 och vid beskattningen för år 1992.

Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut den 4 oktober 1991 om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning (1336/91).

Helsingfors den 8 oktober 1992

Generaldirektör
Jukka Tammi

Vik. överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.