953/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/76) 26 § samt

ändras 2 §, rubriken för 3 kap., 6 §, 7 § 1 och 2 mom., 19 §, 20 § 1 mom., 25 § och 31 § 1 och 2 mom. som följer:

2 §

I denna lag avses med

1) tobak njutningsmedel, som är tillverkat av eller innehåller blad, stjälkar eller stammar av tobaksväxter (nicotiana),

2) tobakssurrogat njutningsmedel, som till användningssättet motsvarar tobak, men som inte innehåller tobak,

3) tobaksprodukt sådan produkt som är helt eller delvis tillverkad av tobak och är avsedd att rökas, sniffas, sugas på eller tuggas,

4) rökdon vid tobaksrökning eller huvudsakligen för förberedelse därav avsett tillbehör eller redskap, såsom cigarettpapper eller annat hölje, cigarettrullare, munstycke, filter, pipa och piprensare i enlighet med vad social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer,

5) tobaksimitation produkt som är avsedd att njutas och som till formen har en nära likhet med tobaksprodukt eller rökdon, men som inte innehåller tobak eller dess surrogat,

6) tobaksrökning rökning eller annan användning av tobaksprodukt såsom njut-ningsämne,

7) tjära det råa, icke vattenhaltiga, nikotinfria rökkondensatet samt med

8) nikotin nikotinhaltiga alkaloider.

3 kap.

Sammansättning och kvalitetskontroll

6 §

Den som tillverkar eller importerar tobaksprodukter och rökdon svarar för undersökning av halterna av de i 5 § avsedda för hälsan farliga och menliga ämnena i tobaksprodukter som är avsedda för försäljning eller annan överlåtelse i näringsverksamhet och för kvalitetskontroll av produkterna och rökdonen.

Den mängd tjära och nikotin som uppstår vid rökning av en cigarett skall innan produkten överlåts för minutförsäljning ha undersökts i ett laboratorium som har konstaterats vara behörigt.

Den som tillverkar eller importerar cigaretter skall en gång om året lämna social- och hälsovårdsministeriet uppgifter om tjär- och nikotinhalterna i cigaretter som säljs i näringsverksamheten.

Genom förordning stadgas närmare om den anmälan som nämns i 3 mom. och om de metoder som skall tillämpas då cigaretternas tjär- och nikotinmängder mäts.

7 §

Den som tillverkar eller importerar en tobaksprodukt skall innan tobaksprodukten säljs eller på annat sätt överlåts i näringsverksamheten förse minutförsäljningsförpackningen för tobaksprodukter med en varning om de men för hälsan som tobaken vållar, så som närmare stadgas genom förordning.

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela närmare föreskrifter om de i 1 mom. avsedda påskrifterna på minutförsäljningsförpackningar.


19 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan förbjuda den som tillverkar eller importerar en tobaksprodukt att sälja eller på annat sätt överlåta produkten i näringsverksamheten, om de påskrifter som nämns i 7 § 1 mom. saknas på tobaksproduktens minutförsäljningsförpackning, om påskriften strider mot stadgandena i förordningen, om tobaksprodukten innehåller förbjudna ämnen som vållar fara och men för hälsan eller om maximigränserna för ämnen som ingår i tobaksprodukten eller som uppstår vid rökning och vållar fara eller men för hälsan överskrids. Förbud kan utfärdas också tills vidare eller för viss tid.

Social- och hälsovårdsministeriet kan också förbjuda försäljning eller annan överlåtelse av tobaksprodukter i näringsverksamheten om cigaretternas tjär- och nikotinhalt inte har undersökts så som 6 § 2 mom. förutsätter eller om någon i 6 § 3 mom. stadgad anmälan om cigaretternas tjär- och nikotinhalter inte har gjorts.

Social- och hälsovårdsministeriet kan förplikta den som tillverkar eller importerar en tobaksprodukt att inom en viss tid dra bort en i 1 och 2 mom. nämnd tobaksprodukt från marknaden.

20 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan när den meddelar ett förbud förplikta en tillverkare eller importör, för vars räkning försäljnings- eller reklamverksamhet eller försäljningsfrämjande åtgärd har utförts, att inom en viss tid på lämpligt sätt vidta en rättelseåtgärd, om detta till följd av de uppenbara men som uppkommer genom den försäljnings-, reklam- eller försäljningsfrämjande åtgärden bör anses vara påkallat.


25 §

Den som tillverkar eller importerar tobaksprodukter svarar för kostnaderna för undersökning av sådana ämnen i tobaksprodukter som vållar fara och men för hälsan samt för kvalitetskontroll av dessa ämnen.

Den som tillverkar eller importerar tobaksprodukter svarar även för kostnaderna för en i 19 § 3 mom. avsedd bortdragning av en tobaksprodukt från marknaden.

31 §

Den som i strid med 8 § gör reklam för tobak, tobaksprodukter, tobaksimitationer eller rökdon eller anknyter reklam för dessa till reklam för andra produkter eller i strid med 9 § anknyter dem till försäljning av andra produkter eller till annan överlåtelse eller tillhandahållande av tjänster eller vidtar andra försäljningsfrämjande åtgärder, skall för brott vid marknadsföring av tobak dömas till böter eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, till fängelse i högst ett år.

Den som i strid med ett i 19 § stadgat förbud överlåter tobaksprodukter till försäljning i näringsverksamhet, skall för olovlig överlåtelse av tobak dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Tobaksprodukter som avses i denna lag får säljas och på annat sätt överlåtas i näringsverksamhet till och med den 31 december 1994, fastän de inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ och de med stöd av dem meddelade föreskrifterna, förutsatt att de uppfyller kraven i de stadganden och föreskrifter som var i kraft när denna lag träder i kraft.

RP 98/92
ShUB 21/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.