951/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av 27 a och 33 §§ lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sjömanspensioner av den 26 januari 1956 (72/56) 27 a § 2 mom. och 33 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 27 a § 2 mom. i lag av den 23 juni 1975 (493/75) och 33 § i lag av den 28 december 1990 (1346/90), som följer:

27 a §

Om pensionstagaren har lyft pension med stöd av 1 mom. och därefter får motsvarande ersättning av den ersättningsskyldiga, har pensionskassan rätt att så som stadgas i 33 § av pensionstagaren få tillbaka den överbetalda pensionen upp till beloppet av den ersättning han uppburit.

33 §

Om en person har uppburit en i denna lag avsedd förmån till ett större belopp än vad han haft rätt till, skall den förmån som betalts utan grund krävas tillbaka.

Återkrav av en förmån som betalts utan grund kan lämnas helt eller delvis därhän om detta kan anses skäligt och om utbetalningen av förmånen inte kan anses vara en följd av förmånstagarens eller hans företrädares svikliga förfarande eller om det belopp som skall krävas tillbaka är obetydligt.

En förmån som utbetalts utan grund får även återkrävas genom kvittning mot framtida pensionsrater. Från den pensionsrat som i varje enskilt fall skall utbetalas får dock inte utan pensionstagarens medgivande avdras mer än en sjättedel av den del av pensionsraten som återstår sedan på denna har verkställts förskottsinnehållning med stöd av lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller uppburits källskatt med stöd av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 108/92
ShUB 22/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.