944/1992

Utfärdat i Helsingfors den 21 oktober 1992

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om maximivärden för radonhalten i rumsluft

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 48 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91) bestämt:

1 §

Detta beslut gäller maximivärden för radonhalten i rumsluften i bostäder. Avsikten med beslutet är att förhindra och begränsa sådana men för hälsan som förorsakas av radon i rumsluften.

Beträffande begränsningen av exponering för strålning i arbetsutrymmen, samlingslokaler och andra därmed jämförbara lokaler gäller vad som stadgas i strålskyddsförordningen (1512/91).

2 §

Radonhalten i rumsluft i en bostad borde inte överstiga 400 Bq/m3.

En bostad skall planeras och byggas så, att radonhalten inte överstiger värdet 200 Bq/m3.

Med radonhalt avses årsmedeltalet för radonhalten, vilket har uppmätts, eller ett på grundval av mätning fastställt medeltal av radonhalten under en ett år lång oavbruten period.

3 §

Radonhalten fastställs genom en av strålsäkerhetscentralen godkänd mätmetod. Den fastställda radonhalten skall grunda sig på mätningar under en sammanhängande period av minst två månader.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1992.

Helsingfors den 21 oktober 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Äldre regeringssekreterare
Raimo Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.