927/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av omsättningsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91) 26 §, 37 § 1 mom., 44 § 1 mom., i 47 § 1 mom. det inledande stycket och 52 § 1 mom. som följer:

26 §

I skatt skall betalas 22 procent av skattegrunden.

37 §

Har i en skattepliktig importerad förädlingsprodukt såsom råvara använts varor som avses i 49 §, har importören rätt att få en skatteåterbäring som utgör 18 procent av grunden för den skatt som skall betalas för råvaran.


44 §

En skattskyldig får med avvikelse från 41 § och 42 § 5 punkten för en ny industribyggnad som han köpt av byggaren eller byggherren eller byggt själv och som han använder i sin skattepliktiga rörelse dra av en kalkylerad skatt, som utgör 13,5 procent av anskaffningsutgiften för byggnaden (industribyggnadsavdrag).


47 §

En skattskyldig får, om inte något annat stadgas i 42 §, från följande skattefria varor som han har anskaffat för en skattepliktig rörelse dra av en kalkylerad skatt, som utgör 18 procent av varans inköpspris eller av den i 35 § stadgade skattegrunden för en importerad vara:


52 §

När en skattskyldig i avdragsgill användning tar en vara som varit i eget bruk och inte är sådan som avses i 27 §, får han dra av en kalkylerad skatt som utgör 18 procent av varans ursprungliga inköpspris eller motsvarande värde. Om varans sannolika överlåtelsepris är lägre än dess ursprungliga inköpspris eller motsvarande värde, skall den skatt som dras av beräknas på varans sannolika överlåtelsepris. För kött och mjölk som avses i 47 § höjs avdraget så som framgår av 48 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Lagen tillämpas när en såld vara levereras eller en tjänst utförs, en importerad vara utlämnas från tullkontroll eller en vara tas i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Vid sådana varuleveranser eller arbetsprestationer som inte är slutförda vid ikraftträdandet och som har påbörjats före den 1 januari 1991 tillämpas dock den skattesats som avses i 26 § endast i fråga om de varor som levereras till monteringsstället den dag lagen träder i kraft eller därefter samt på den del av en arbetsprestation som sker den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Stadgandena i det inledande stycket i 47 § 1 mom. om skatt som får dras av tillämpas när en såld vara levereras eller en tjänst utförs eller när en importerad vara utlämnas från tullkontroll till en avdragsberättigad skattskyldig den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Vad som stadgas i 52 § 1 mom. tillämpas när någon den dag lagen träder i kraft eller därefter i avdragsgill användning tar en vara som har levererats eller utlämnats från tullkontroll till en avdragsberättigad skattskyldig eller som har tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Stadgandena i 44 § 1 mom. tillämpas på byggnader och bestående konstruktioner som börjar byggas den dag lagen träder i kraft eller därefter. Byggandet anses, om inte särskilda omständigheter visar något annat, ha inletts när grundläggningsarbetena, frånsett eventuella grävarbeten, för byggnaden eller konstruktionen har påbörjats.

RP 140/92
StaUB 39/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.