922/1992

Given i Helsingfors den 16 oktober 1992

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 55 §, 85 § 1 mom. och 87 § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43),

dessa lagrum sådana de lyder, 55 § och 85 § 1 mom. i lag av den 30 april 1992 (375/92) och 87 § 1 mom. i lag av den 16 februari 1979 (174/79), som följer:

55 §

Vid försäljning eller byte av värdepapper utanför den fondbörsverksamhet som avses i 1 kap. 4 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen (495/89) eller utanför den avtalsmarknadsverksamhet som avses i 3 kap. 13 § 1 mom. i den nämnda lagen och som idkas av en sammanslutning av värdepappersförmedlare skall i stämpelskatt betalas 1,6 procent av köpeskillingen eller bytesvärdet.

85 §

Då försäljning eller byte av värdepapper sker utanför fondbörsverksamhet eller sådan avtalsmarknadsverksamhet som idkas av en sammanslutning av värdepappersförmedlare skall, om båda kontrahenterna är fondhandlare, vardera i fråga om överlåtelsen uppgöra en nota som skall förses med stämpel till hälften av det i 55 § nämnda beloppet. I övriga fall skall, om den ena kontrahenten är fondhandlare eller om överlåtelsen sker genom auktion antingen i börslokal eller någon annanstans eller annars genom förmedling av tredje man, fondhandlaren, auktionsförrättaren eller förmedlaren, men annars vid försäljning av värdepapper säljaren och vid byte endera kontrahenten uppgöra en nota i fråga om överlåtelsen. Den som är skyldig att uppgöra notan skall belägga den med stämpel till fullt belopp enligt det sistnämnda lagrummet.


87 §

Var och en som då försäljning eller byte av värdepapper sker utanför fondbörsverksamhet eller sådan avtalsmarknadsverksamhet som idkas av en sammanslutning av värdepappersförmedlare har varit avtalande part, är skyldig att inom två månader efter det försäljningen eller bytet ägt rum för skattebyrån förete den nota som nämns i 85 § 1 eller 2 mom. Den nämnda tiden om två månader räknas likväl från övergången av äganderätten, då de aktier som berättigar till innehav av en bostadslägenhet överlåts till en ny ägare.Denna lag träder i kraft den 1 november 1992.

Lagen tillämpas på sådana överlåtelser av värdepapper som äger rum efter det lagen har trätt i kraft.

RP 102/92
StaUB 35/92

Helsingfors den 16 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.