907/1992

Given i Helsingfors den 9 oktober 1992

Förordning om växtförädlarrätt

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 40 § lagen den 21 augusti 1992 om växtförädlarrätt (789/92):

1 §
Registreringsansökan

Registreringsansökan skall undertecknas av sökanden eller hans representant och ansökan skall innehålla

1) sökandens namn, hemort och adress samt, om sökanden representeras av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

2) uppgifter om växtsortens ursprung samt om resultaten av prov som utförts på växtsorten,

3) ett temporärt förslag till sortnamn, om ett slutligt förslag till sortnamn inte ännu framställs,

4) uppgifter om huruvida registrering av sorten har sökts i en annan stat och om ett sortnamn härvid har föreslagits eller godkänts samt om vad myndigheterna i denna stat har konstaterat vid undersökning av förutsättningarna för registrering av sorten,

5) uppgifter om huruvida prioritet kommer att sökas i enlighet med 10 § samt om var och när de tidigare ansökningarna har gjorts, samt

6) uppgifter som nämns i 10 § lagen om växtförädlarrätt (789/92).

Till ansökan skall fogas

1) fullmakt som gäller representation, om sökanden representeras av ett ombud, samt

2) om det föreslagna sortnamnet kan förväxlas med ett varumärke som gäller växtsortsmaterial eller liknande varor och till vilket sökanden har ensamrätt, ett intyg av patent- och registerstyrelsen om att varumärket har avförts ur varumärkesregistret eller, om ett dylikt varumärke inte har registrerats, en förklaring av sökanden om att han har avstått eller ett meddelande om att han är beredd att avstå från sin rätt att använda detta varumärke.

Ansökan och dess bilagor skall uppgöras på finska, svenska, norska, danska eller engelska.

2 §
Förteckning över ansökningar

Växtsortsnämnden för en förteckning över de ansökningar om registrering av växtsorter som tillställts den.

Växtsortsnämnden skall på registreringsansökan anteckna diarienummer för ansökan samt datum då ansökan har inkommit till nämnden.

I förteckningen skall antecknas

1) datum då ansökan inkommit och diarienummer,

2) det växtsläkte eller den växtart till vilken växtsorten hör,

3) förslag till slutligt eller temporärt namn på växtsorten,

4) sökandens namn, hemort och adress,

5) om sökanden representeras av ombud, ombudets namn, hemort och adress,

6) förädlarens namn och adress,

7) i det fall att prioritet sökts, uppgift om var en ansökan som inlämnats i en annan stat och som gäller samma växtsort har gjorts samt ansökans nummer,

8) behövliga uppgifter om växtmaterial som tillställts nämnden eller en av nämnden utsedd myndighet eller inrättning samt om ökning av detta material,

9) uppgifter om handlingar som har inlämnats till nämnden i frågan samt om erlagda betalningar,

10) beslut som har fattats i ärendet,

11) uppskov i behandlingen som orsakats av en tidigare ansökan; en motsvarande anteckning skall göras i förteckningen även för den tidigare ansökans del, samt

12) uppgifter om eventuella överföringar av ansökningar i enlighet med 16 § lagen om växtförädlarrätt.

3 §
Nämndens publikation

Växtsortsnämnden ger ut en publikation i vilken publiceras uppgifter om registrering av växtförädlarrätt, enligt vad som stadgas i lagen om växtförädlarrätt och i förordning som utfärdas med stöd av den.

4 §
Publicering av registreringsansökan

Om registreringsansökan uppfyller kraven, publicerar nämnden ansökan.

Av publiceringen skall framgå

1) ansökans diarienummer,

2) sökandens namn, hemort och adress,

3) förädlarens namn och adress,

4) till vilket växtsläkte eller vilken växtart växtsorten hör,

5) föreslaget slutligt eller temporärt sortnamn,

6) datum då ansökan inkommit till växtsortsnämnden,

7) uppgift om huruvida prioritet har sökts, i vilken stat tidigare prioritetsansökan som gäller denna växtsort har gjorts, datum då ansökan har gjorts och ansökans nummer, samt

8) datum då invändningar mot ansökan senast skall framställas.

5 §
Publicering av förslag som gäller ändring av sortnamn

Om ändring av sortnamnet föreslås efter att registreringsansökan har publicerats enligt 4 §, publicerar växtsortsnämnden förslaget.

Av publiceringen skall framgå

1) ansökans diarienummer,

2) sökandens namn, hemort och adress,

3) till vilket växtsläkte eller vilken växtart växtsorten hör,

4) både det föreslagna nya och det tidigare sortnamnet,

5) datum då ansökan inkommit till växtsortsnämnden, samt

6) datum då invändningar mot ansökan senast skall framställas.

6 §
Framställande av invändning

Om invändning framställs mot ett förslag som gäller registreringsansökan eller sortnamn, skall även motivering till invändningen framläggas.

Om ombud används när invändning görs, skall ombudet uppvisa fullmakt av den som framställer invändningen.

7 §
Behandlingen i nämnden

När växtsortsnämnden behandlar en registreringsansökan skall den beakta de omständigheter som framförts i ansökan samt andra omständigheter som inverkar på behandlingen av ärendet.

Växtsortsnämnden kan inbegära expertutlåtanden beträffande frågor som sammanhänger med ärendets behandling.

Den som i Finland ansöker om registrering av en växtsort, för vilken registrering tidigare har sökts i en annan stat, är skyldig att för nämnden redogöra för vad myndigheterna i den andra staten har konstaterat med anledning av den ansökan som där gjorts.

8 §
Antecknande av växtsorter i växtsortsregistret

Av växtsortsregistret skall framgå

1) ansökans diarienummer och växtsortens registernummer,

2) sortägarens namn, hemort och adress samt om sökanden representeras av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

3) förädlarens namn och adress,

4) till vilket växtsläkte eller vilken växtart växtsorten hör,

5) det registrerade sortnamnet,

6) datum, då

a) registreringsansökan inkommit till växtsortsnämnden,

b) förslaget till sortnamn inkommit till växtsortsnämnden,

c) ansökan publicerats, och

d) växtsorten registrerats, samt

7) huruvida växtsorten har beviljats prioritet som avses i 12 § lagen om växtsorter, i vilken stat tidigare prioritetsansökan som gäller denna växtsort har gjorts samt datum då ansökan har gjorts.

9 §
Anteckningar i växtsortsregistret angående överföring av och licens för växtförädlarrätten samt vissa andra anteckningar

Utöver vad som i 25 § lagen om växtförädlarrätt stadgas om registeranteckningar skall anteckning om erlagd årsavgift göras i registret.

Av anteckningarna skall framgå rättsinnehavarnas namn, hemort och adress samt datum som gäller de åtgärder som nämns i 1 mom. På begäran av den som är berättigad till licens skall i registret även införas uppgifter om huruvida sortägarens rätt har begränsats i licensen och i så fall hur.

Då den som söker ändring begär det skall i registret dessutom införas uppgift om de överklaganden som riktar sig mot registermyndighetens slutliga beslut om växtförädlarrätten. I registret antecknas också domstolsbeslut i ärendet.

På begäran skall i registret även införas uppgift om utmätning av växtförädlarrätt och om kvarstad liksom också uppgift om byte av ombud.

Om frågan om införande av anteckning i registret inte omedelbart kan avgöras, skall i registret införas anteckning om att anteckning har begärts.

10 §
Antecknande av prioritet

En förutsättning för beviljande av sådan prioritet som avses i 12 § lagen om växtförädlarrätt är att

1) den uttryckligen krävs då ansökan görs,

2) avskrifter av en tidigare ansökan som gäller sorten samt av därtill hörande handlingar tillställs växtsortsnämnden inom tre månader från det ansökan inlämnades till nämnden; avskrifternas riktighet skall intygas av den myndighet som tog emot den första ansökan angående växtsorten i fråga,

3) andra handlingar och växtmaterial som behövs vid behandlingen av prioritetsfrågan har tillställts växtsortsnämnden inom fyra år räknat från utgången av prioritetstiden; om en tidigare gjord ansökan har avslagits eller dragits tillbaka kan nämnden även utfärda andra föreskrifter om den tidpunkt då de sistnämnda handlingarna och växtmaterialet senast skall tillställas den.

11 §
Avlägsnande av växtsorter ur växtsortsregistret

Om sortägaren meddelar att han avstår från sin växtförädlarrätt, om årsavgift inte betalas inom utsatt tid, om domstolen ogiltigförklarar växtförädlarrätten eller om växtsortsnämnden förklarar växtförädlarrätten förverkad, skall växtsortsnämnden avföra växtsorten ur registret efter att domstolens beslut eller nämndens beslut har vunnit laga kraft.

12 §
Anmälan till patent- och registerstyrelsen

Om sökanden har fogat en förklaring eller ett meddelande enligt 1 § 2 mom. 2 punkten till ansökan, skall växtsortsnämnden, efter att beslutet om registrering av växtsorten har vunnit laga kraft, underrätta patent- och registerstyrelsen om detta och likaså om det registrerade sortnamnet.

13 §
Meddelande till licensinnehavaren

Om sortägaren meddelar att han avstår från sin växtförädlarrätt och om i registret har antecknats licens som gäller växtsorten, skall nämnden underrätta licensinnehavaren om saken så att han skall kunna reservera en skälig tid för att bevaka sina rättigheter innan växtsortsnämnden avför växtsorten ur registret.

14 §
Publicering av registrering av växtförädlarrätt eller av avslag

I beslut om registrering av växtförädlarrätt eller om avslag på en ansökan uppges registreringsdag, registernummer, ansökans diarienummer och datum då ansökan inkommit till växtsortsnämnden.

15 §
Annat som skall publiceras

Växtsortsnämnden skall publicera de beslut som vunnit laga kraft och genom vilka en växtsort har avförts ur växtsortsregistret, ett registrerat sortnamn har ändrats eller växtförädlarrätten har överförts på någon annan.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1992.

Helsingfors den 9 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.