861/1992

Utfärdat i Helsingfors den 3 september 1992

Statsrådets beslut om avgifter för televisionslicens

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet med stöd av 4 § lagen den 17 januari 1927 angående radioanläggningar (8/27), sådan den lyder i lag av den 21 januari 1977 (88/77), beslutat:

1 §
Avgift för televisionslicens

För användning av en televisionsapparat skall betalas en avgift för televisionslicens.

Teleförvaltningscentralen uppbär avgiften för televisionslicens enligt licensinnehavarens anmälan i förskott i poster på tre, sex eller tolv månader.

Skyldigheten att betala avgift för televisionslicens fortgår till televisionslicensens sista giltighetsdag.

2 §
Storleken på avgifter för televisionslicens

Storleken på avgiften för televisionslicens är:

1) för en färgtelevisionsapparat

210 mk för tre månader

414 mk för sex månader och

822 mk för tolv månader, samt

2) för en svartvit televisionsapparat

120 mk för tre månader

234 mk för sex månader och

462 mk för tolv månader.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. är avgiften för televisionslicens i de genom trafikministeriets beslut fastställda kommuner där sebarheten i fråga om Sveriges televisionsprogram är tillräcklig inom distributionsnätet för södra Finland:

1) för en färgtelevisionsapparat

216 mk för tre månader

426 mk för sex månader och

846 mk för tolv månader, samt

2) för en svartvit televisionsapparat

126 mk för tre månader

246 mk för sex månader och

486 mk för tolv månader.

3 §
Betalning av avgift för televisionslicens

Avgiften för televisionslicens skall betalas senast den förfallodag som anges i licensräkningen.

Har räkningen inte betalats inom den tid som stadgas i 1 mom., uppbär Teleförvaltningscentralen förutom avgiften för televisionslicens även en dröjsmålsavgift på 30 mk, om Teleförvaltningscentralen har vidtagit åtgärder för indrivning av den försenade avgiften. Om indrivningen av avgiften för televisionslicens har överförts för att ske i utsökningsväg, uppbär Teleförvaltningscentralen en dubbel dröjsmålsavgift.

4 §
Återbetalning av avgiften för televisionslicens

Av en betald avgift för televisionslicens återbetalas eller ersätts den andel som förblir oanvänd efter det att televisionslicensens giltighet upphör.

Om avgiften återbetalas avdras från det återbetalda beloppet en återbetalningsavgift på 30 mk. Om det penningbelopp som skall återbetalas är mindre än 20 mk efter det att återbetalningsavgiften avdragits återbetalas inte den oanvända delen av avgiften för televisionslicens.

5 §
Avgifter som uppbärs för otillåten användning av en televisionsapparat

Av den som konstateras ha använt en televisionsapparat utan stadgad licens uppbärs licensavgiften retroaktivt för den tid mottagaren använts utan licens. Dessutom uppbärs en dubbel dröjsmålsavgift enligt 3 § 2 mom.

Retroaktiva avgifter för televisionslicens uppbärs för minst en månad enligt den i 2 § nämnda avgiften för televisionslicens för en faktureringspost på tre månader.

6 §
Avrundning av penningbelopp

Avgifter enligt detta beslut indrivs och återbäringar betalas så att penningbeloppen avrundas till närmast jämna markbelopp.

7 §
Närmare föreskrifter

Teleförvaltningscentralen meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av detta beslut.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 15 september 1988 om televisionslicenser (803/88) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

9 §
Övergångsstadgande

Teleförvaltningscentralen har rätt att bestämma när den första faktureringsperioden för en televisionslicens som har beviljats innan detta beslut trädde i kraft börjar. Den delvisa förlust av en betald avgift för televisionslicens som detta beslut föranleder skall ersättas till sitt fulla belopp i den första avgift för televisionslicens som uppbärs efter att detta beslut trätt i kraft.

Helsingfors den 3 september 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd
Liisa Ero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.