859/1992

Given i Helsingfors den 4 september 1992

Förordning om radioanläggningar

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 7 § lagen den 17 januari 1927 angående radioanläggningar (8/27):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på tillstånd som behövs för utövande av rundradiosändningsverksamhet och användning av televisionsapparater.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses

1) med televisionsapparat en apparat eller utrustning med vilken televisionssändningar kan tas emot och följas i färg (färgtelevisionsapparat) eller i svartvitt (svartvit televisionsapparat), samt

2) med användning av en televisionsapparat att rundradiosändningar tas emot med en televisionsapparat eller att en televisionsapparat innehas eller förvaras så att den när som helst genom obetydliga åtgärder kan användas för mottagning av rundradiosändningar.

3 §
Rundradiosändningsverksamhet

Rätt att utöva rundradiosändningsverksamhet beviljas av statsrådet. Rätt att utöva lokal ljudrundradioverksamhet för tre månader eller kortare tid beviljas dock av trafikministeriet.

4 §
Televisionslicens

För användning av en televisionsapparat skall skaffas en televisionslicens, som beviljas av Teleförvaltningscentralen. Ansökan om televisionslicens skall göras skriftligen eller muntligen.

En televisionslicens skall beviljas en sökande, om det inte är uppenbart att sökanden inte följer de stadganden eller bestämmelser som gäller televisionslicenser eller om sökanden inte har obetalda avgifter för televisionslicens för tidigare användning av en televisionsapparat.

Televisionslicensen skall förvaras där televisionsapparaten är i permanent bruk, om inte Teleförvaltningscentralen av särskilda skäl bestämmer något annat. Televisionslicensen skall på begäran uppvisas för kontrollanter som förordnats av Teleförvaltningscentralen.

5 §
Antalet televisionslicenser

För varje televisionsapparat skall finnas en televisionslicens, om inte något annat stadgas i 2 mom. eller i 6 §.

För användningen av televisionsapparater i en familj skall finnas en televisionslicens för varje plats där en apparat är i permanent bruk.

Med familj avses i 2 mom. ensamboende personer och personer som i äktenskap eller som utan att ingå äktenskap under förhållanden av äktenskaplig natur lever tillsammans i samma hushåll samt med dem stadigvarande bosatta släktingar och barn, inklusive adoptivbarn och barn som placerats i familjen. Med släktingar avses personer som enligt ärvdabalken (40/65) anses ha rätt till arv.

6 §

För televisionsapparater som används på näringsidkares eller samfunds verksamhetsställen skall finnas en televisionslicens för varje permanent verksamhetsställe.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. skall en härbärgeringsrörelse och andra näringsidkare eller samfund som driver härbärgeringsverksamhet, för televisionsapparater i inkvarteringsrummen ha en televisionslicens för varje grupp om fyra televisionsapparater eller en del av en sådan grupp.

7 §
Avvikelser från skyldigheten att skaffa televisionslicens

Televisionslicens behövs inte och avgift för televisionslicens behöver inte betalas, om

1) televisionsapparaten innehas av en utländsk diplomatisk beskickning eller av en internationell organisation i samma ställning eller av annan än finländsk personal vid dessa,

2) televisionsapparaten finns på Oy. Yleisradio Ab:s verksamhetsställe,

3) televisionsapparaten innehas av en person som bor i en vårdinrättning som övervakas av social- och hälsovårdsministeriet eller i en därmed jämförbar vårdinrättning eller i en bostad för öppen vård som innehas av inrättningen,

4) televisionsapparaten innehas av en fånge i en inrättning som lyder under fångvårdsväsendet,

5) televisionsapparaten används ombord på ett handelsfartyg i utrikestrafik för vars del Teleförvaltningscentralen på ansökan så har beslutat, eller

6) televisionsapparaten används av en person som inte har hemort i Finland och apparaten har införts i landet av denna person och använts här högst tre månader.

8 §
Televisionslicensens giltighet

Televisionslicensens giltighet börjar den dag då ansökan görs eller en senare dag som sökanden uppger. Televisionslicensens giltighet upphör den dag då Teleförvaltningscentralen får anmälan om uppsägning av licensen eller en senare dag som licensinnehavaren uppger eller den dag som Teleförvaltningscentralen anger då televisionslicensen återkallas.

Den kortaste giltighetstiden för en televisionslicens är en månad.

9 §
Uppsägning och återkallande av en televisionslicens

En televisionslicens skall sägas upp muntligen eller skriftligen genom en anmälan till Teleförvaltningscentralen.

Teleförvaltningscentralen har rätt att återkalla en televisionslicens, om licensinnehavaren trots uppmaning inte har betalat licensavgiften.

10 §
Utsökning av avgifter för televisionslicens samt erläggande av dröjsmålsavgift

Avgifter som statsrådet bestämt att skall betalas för användning av en televisionsapparat, med undantag av avgifter som uppbärs för otillåten användning av en televisionsapparat, kan indrivas utan dom eller utslag på det sätt som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

Av den som inte inom utsatt tid betalar de avgifter som statsrådet bestämt att skall betalas för användning av en televisionsapparat, uppbärs förutom licensavgiften även dröjsmålsavgift i enlighet med vad statsrådet bestämmer med stöd av lagen angående radioanläggningar (8/27).

11 §
Närmare föreskrifter

Teleförvaltningscentralen meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

12 §
Ikraftträdelsestadganden

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Genom denna förordning upphävs förordningen den 17 januari 1927 angående radioanläggningar (9/27) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 4 september 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.