835/1992

Given i Helsingfors den 28 augusti 1992

Förordning om ändring av kemikalieförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 25 § 3 mom., 26 och 27 §§, 29 § 1 mom. 2 punkten, 30 § 1 mom., 31 § 1 och 3 mom., 32 och 38 §§, 40 § 2 mom., 42 §, 48 § 2 punkten samt 51 och 52 §§ kemikalieförordningen av den 29 juni 1990 (620/90), sådana de lyder i förordning av den 8 februari 1991 (287/91), som följer:

25 §
Undantag från anmälningsskyldigheten

Om det nya ämne som avses i 2 mom. är giftigt eller mycket giftigt, skall tillverkaren eller importören, även om anmälan inte enligt 2 mom. behöver göras, tillställa social- och hälsovårdsministeriet uppgifter om de säkerhetsåtgärder som krävs för att ämnet skall kunna användas på ett säkert sätt samt uppgifter om säkerhetsåtgärder vid olyckor och anvisningar för behandlingen av förgiftningar.

26 §
Förlängning av befrielse från anmälningsskyldighet

Social- och hälsovårdsministeriet kan i de fall som avses i 25 § 2 mom. 4 punkten på ansökan av tillverkaren eller importören besluta att ett ämne som avses i den nämnda punkten får tillverkas och importeras under ytterligare ett år utan anmälan.

27 §
Upplysningar om nya ämnen som befriats från anmälningsskyldigheten

Behöver anmälan inte göras om ett ämne som avses i 25 § 2 mom. 3 punkten, skall tillverkaren eller importören ha en utredning om ämnet och dess sammansättning samt om påskrifterna på emballaget, mängderna och kunderna. Utredningen skall på begäran tillställas social- och hälsovårdsministeriet.

Även om en anmälan enligt 20 § kemikalielagen inte med stöd av 25 § 2 mom. 4 punkten i denna förordning behöver göras om ett ämne, skall tillverkaren eller importören underrätta social- och hälsovårdsministeriet om ämnets namn och sammansättning samt om påskrifterna på emballaget, mängderna och kunderna. Därvid skall användningsmängden motiveras och visas en försäkran av kunden om att ämnet endast kommer att behandlas av kundens personal under övervakade förhållanden och att det inte kommer att överlåtas för konsumtion.

29 §
Ändringsanmälan

Tillverkaren eller importören skall göra en ändringsanmälan enligt 22 § kemikalielagen, om


2) han har fått kännedom om sådana betydande forskningsresultat beträffande ämnets verkningar på hälsan och miljön som inte har anmälts till social- och hälsovårdsministeriet.


30 §
Hänvisning till en anmälan

Anmälaren behöver inte tillställa social- och hälsovårdsministeriet uppgifter om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper eller om undersökningar av ämnets farlighet för hälsan och miljön, om han kan visa att det ämne som han anmält, inbegripet dess renhetsgrad och orenheter, är detsamma som ett ämne som tidigare har anmälts.


31 §
Sekretess

Anmälaren skall i samband med sin anmälan föreslå social- och hälsovårdsministeriet vilka av de uppgifter och utredningar som avses i 24 § som skall hållas hemliga samt motivera sitt förslag.


Social- och hälsovårdsministeriet kan på begäran av anmälaren besluta att på ett nytt ämne, som inte har klassificerats som farligt, får användas ett kodnamn under tre år efter det anmälan gjordes.

32 §
Behandling av anmälan

Social- och hälsovårdsministeriet granskar anmälan och begär vid behov utlåtande om det nya ämnets verkningar på miljön av vatten- och miljöstyrelsen samt om dess brand- och explosionsfarlighet av tekniska kontrollcentralen och om de arbetarskyddsåtgärder som föreslås i anmälan av arbetarskyddscentralen.

Social- och hälsovårdsministeriet skall underrätta den som har anmält det nya ämnet om huruvida anmälan innehåller de uppgifter som förutsätts i 24 §.

38 §
Behandling av ansökan och anmälan

Vatten- och miljöstyrelsen skall i samband med behandlingen av en ansökan om förhandsgodkännande av en skyddskemikalie eller en anmälan om en skyddskemikalie vid behov av folkhälsoinstitutet begära utlåtande om kemikaliens verkningar på hälsan samt av arbetarskyddsstyrelsen om sådana i ansökan eller anmälan angivna säkerhetsåtgärder som en säker användning förutsätter.

40 §
Innehållet i anmälan

Om de omständigheter som nämns i anmälan förändras, skall förändringarna anmälas till social- och hälsovårdsministeriet.

42 §
Behandling av anmälan

Social- och hälsovårdsministeriet skall på grund av en anmälan som avses i 40 § granska om en giftig eller mycket giftig kemikalie kan överlåtas till minutförsäljning. Om förbud mot överlåtelse och uppställande av villkor för överlåtelse stadgas i 40 § kemikalielagen.

48 §
Registerföring

Myndigheterna svarar för kemikalieregistrets delregister enligt följande:


2) för registret över nya ämnen och registret över giftiga och mycket giftiga kemikalier i minutförsäljning svarar social- och hälsovårdsministeriet,


51 §
Tillsyn över import och export av kemikalier

Tullverket skall övervaka att kemikalier som inte får behandlas i Finland inte importeras, att en anmälan enligt 20 § kemikalielagen görs hos social- och hälsovårdsministeriet om nya ämnen som importeras samt att en anmälan enligt 42 § kemikalielagen görs hos vatten- och miljöstyrelsen om sådana kemikalier som avses i den nämnda paragrafen och som exporteras.

52 §
Lokal tillsyn

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall särskilt övervaka att kemikalierna klassificeras, märks och förpackas på behörigt sätt, att skyddsinformationsblad utarbetas för kemikalierna, att anmälningar görs om nya ämnen som tillverkas i Finland, att förhandsgodkännande för skyddskemikalier söks eller att anmälningar om dem görs samt att giftiga och mycket giftiga kemikalier som överlåts till minutförsäljning anmäls till social- och hälsovårdsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Ett ärende som när denna förordning träder i kraft är anhängigt vid social- och hälsostyrelsen skall handläggas och avgöras vid social- och hälsovårdsministeriet.

Helsingfors den 28 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.