827/1992

Utfärdat i Helsingfors den 20 augusti 1992

Inrikesministeriets beslut om vilka av statens räddningsläroanstalters prestationer som är avgiftsbelagda och om grunderna för avgifterna

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Statens räddningsläroanstalters avgiftsfria prestationer är bl.a. utbildning som avses i 6 § 2 mom. lagen om befolkningsskydd, utbildning av ledare och specialpersonal som reserverats för det allmänna befolkningsskyddets verksamhetsorganisation, utbildning som förutsätts i 40 § beredskapslagen samt räddningstjänstutbildning.

Om ersättningar som uppbärs per studerande för yrkesinriktad grundutbildning stadgas särskilt.

2 §

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka räddningsläroanstalterna uppbär en fast avgift om 200 mark per kursdag är:

1) kurser som ger behörighet för befäl vid avtalsbrandkår och halvordinarie brandkår,

2) kurser avsedda för ledare för självskydd vid ämbetsverk eller inrättningar som hör till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller något annat offentligt samfund eller vid statliga affärsverk samt

3) andra kurser som skall genomgås för uppnående av behörighet för uppgifter inom räddningsväsendet.

I kursavgiften ingår inkvartering på läroanstaltens elevhem.

3 §

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga avgiftsbelagda prestationer som läroanstalten prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) andra kurser än sådana som avses i 1 och 2 §§,

2) utbildningsmaterial som sammanställts på beställning,

3) konsultering och annan därmed jämförbar service,

4) uthyrning av lokaler för utbildning och inkvartering, av övningsområde och redskap samt

5) annan service som avtalats särskilt.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1992, dock så, att kursavgifterna uppbärs fr.o.m. den 1 januari 1993. Beslutet gäller högst till utgången av år 1994.

Helsingfors den 20 augusti 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Tarja Oksanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.