818/1992

Given i Helsingfors den 28 augusti 1992

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs i riksdagsordningen 66 § 8 mom., 66 a och 68 §§, 71 § 3 mom. och 72 §,

av dessa lagrum 66 § 8 mom. sådant det lyder i lag av den 23 februari 1979 (237/79), 66 a § sådan den lyder i lag av den 14 februari 1992 (101/92) och 68 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 juli 1991 (1078/91), samt

ändras 66 § 7 mom., 67 a §, 69 § 1 mom., 70 § och 71 § 1 mom.,

av dessa lagrum 66 § 7 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (577/87) och 67 a § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 22 juli 1991 (1082/91), som följer:

66 §

Ett lagförslag som vid tredje behandlingen erhållit flertalet röster kan likväl lämnas vilande, om det är fråga om ett förslag till en sådan lag som försvagar det lagstadgade grundläggande utkomstskyddet och om förslaget inte gäller stadgande om skatt eller godkännande av bestämmelser som ingår i ett statsfördrag. Förslag om att ärendet skall lämnas vilande skall väckas innan proposition om lagförslagets godkännande eller förkastande framställs, och om lagförslaget inte vid omröstningen därom förfaller, skall ärendet bordläggas till följande plenum. Om förslaget att ärendet skall lämnas att vila då understöds av minst en tredjedel av riksdagens samtliga medlemmar, skall lagförslaget i den lydelse som godkändes vid tredje behandlingen bli vilande till den lagtima riksdag som hålls efter följande lagtima riksdag. Från en valperiods sista riksdag blir ett lagför-slag dock vilande till den första lagtima riksdag som hålls efter val.

67 a §

Ett förslag till lag som innehåller stadganden om sådana åtgärder för övervakning ochreglering av utrikeshandeln, den utländska betalningsrörelsen, priser, hyror och löner samt räntor och dividender, som är nödvändiga för att lindra allvarlig störning som hotar folkhushållningen, och som är i kraft högst två år, skall, om ärendet gäller grundlag, utan att förklaras brådskande, vid tredje behandlingen godkännas genom beslut som omfattas av två tredjedelar av de avgivna rösterna.

69 §

Lagförslag om godkännande av sådana bestämmelser i fredsfördrag eller andra statsfördrag som hör till området för lagstiftningen handläggs enligt 66 §. Om ärendet gäller grundlag skall förslaget likväl, utan att förklaras brådskande, vid tredje behandlingen godkännas genom beslut som omfattas av två tredjedelar av de avgivna rösterna.


70 §

Lagförslag om riksdagsmannaarvode handläggs enligt 66 §. Förslaget anses likväl ha förfallit, om det inte vid tredje behandlingen har omfattats av två tredjedelar av de avgivna rösterna.

71 §

Riksdagen kan hänskjuta även andra frågor till stora utskottet än de som avses i 66, 67 och 67 a §§ samt 69 § 1 mom. och 70 §. Då tillämpas 66 § så att ärendet undergår endast två behandlingar och avgörs vid den andra av dem.Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Ett lagförslag som lämnats vilande innan lagen har trätt i kraft upptas likväl till behandling och handläggs och avgörs enligt de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Likaså tillämpas de stadganden som gällde då lagen trädde i kraft på avlåtande av regeringens proposition och väckande av riksdagsmotion i ärenden som avses i lagförslag som lämnats vilande innan lagen trädde i kraft.

RP 234/92
GrUB 7/92

Helsingfors den 28 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.