806/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Förordning om ändring av förordningen om barndagvård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 16 mars 1973 om barndagvård (239/73) 7 och 7 a §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 § i förordning av den 3 juni 1988 (486/88) och 7 a § i förordning av den 28 juni 1991 (1018/91), samt

ändras 6 § och 8 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § delvis ändrad genom förordning av den 6 juni 1986 (431/86) och genom nämnda förordning av den 3 juni 1988 och 8 § 4 mom. i förordning av den 31 maj 1990 (490/90), som följer:

6 §

I vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem skall finnas minst en person med stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 4 eller 5 § förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/92) för varje grupp om högst sju barn som har fyllt tre år och är i heldagsvård. I daghem skall i vård- och uppfostringsuppgifter likaså för varje grupp om högst fyra barn under tre år finnas minst en person med ovan stadgad yrkesmässig behörighet.

I daghemmet skall i vård- och uppfostringsuppgifter finnas minst en person med yrkesmässig behörighet som nämns i 1 mom. för varje grupp om högst 13 barn som har fyllt tre år och är i halvdagsvård.

Finns det i ett daghem ett eller flera barn som behöver särskild vård och uppfostran, skall detta beaktas i antalet barn som vårdas eller i antalet personer som deltar i vård- och uppfostringsuppgifter, om det inte finns ett särskilt biträde för sådana barn i daghemmet.

I vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem skall åtminstone var tredje person ha stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 4 § förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården och övriga personer i vård- och uppfostringsuppgifter stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 5 §.

Kommunen kan göra undantag från de relationstal som nämns i 1 och 2 mom. om de genomsnittliga vårddagarna för barnen fortlöpande är betydligt färre än verksamhetsdagarna. Undantaget kan göras så att det fortlöpande inte vårdas fler barn samtidigt än vad det totala relationstalet förutsätter.

8 §

När fler barn än vad som stadgas i 2 mom. samtidigt vårdas i ett familjedaghem, skall en av familjedagvårdarna ha åtminstone stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 5 § förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Förordningens 6 § tillämpas dock senast från den 1 augusti 1993 till slutet av juli 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.