799/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Förordning om patent- och registerstyrelsen

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 3, 4 och 7 §§ lagen den 26 juni 1992 om patent- och registerstyrelsen (575/92):

Organisation och uppgifter
1 §

Vid patent- och registerstyrelsen finns en administrativ avdelning, en patentavdelning, en varumärkes- och mönsterrättsavdelning samt en handelsregisteravdelning.

Dessutom finns vid patent- och registerstyrelsen ett bibliotek och andra enheter. I anslutning till patent- och registerstyrelsen finns patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd.

Om avdelningarnas indelning i enheter och om deras uppgifter bestäms i arbetsordningen. I arbetsordningen kan även bestämmas om enheter utanför avdelningarna.

2 §

I ärenden som gäller handelsregister fungerar magistraten och häradernas registerbyråer som patent- och registerstyrelsens lokala myndigheter. Om övriga regionala uppgifter bestäms närmare i arbetsordningen.

3 §

Patent- och registerstyrelsens direktion tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.

Direktionen består av patent- och registerstyrelsens generaldirektör som ordförande, samt högst fem andra medlemmar, av vilka en företräder ämbetsverkets personal. Vid förhinder för generaldirektören är hans ställföreträdare direktionsmedlem. Statsrådet utnämner en av medlemmarna till vice ordförande.

Handels- och industriministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

4 §

Direktionen har till uppgift att

1) uppställa mål för patent- och registerstyrelsens verksamhet i praktiken samt besluta om riktlinjerna för verksamheten med beaktande av de mål som uppställts för ämbetsverket,

2) genom styrning och övervakning se till att de mål som uppställts för ämbetsverket uppnås,

3) besluta om ämbetsverkets budgetförslag samt verksamhets- och ekonomiplan,

4) meddela sådana föreskrifter och anvisningar som omfattas av ämbetsverkets behörighet och vilka direktionen inte har gett i uppdrag åt generaldirektören eller någon annan tjänsteman inom ämbetsverket att avgöra,

5) avge utlåtande om utnämning av avdelningscheferna,

6) främja samarbetet mellan ämbetsverket och dem som använder sig av dess tjänster, samt

7) behandla andra ärenden av betydelse för ämbetsverket som generaldirektören förelägger direktionen eller som direktionen upptar till behandling.

5 §

Direktionen är beslutför när mer än hälften av medlemmarna, mötesordföranden medräknad, är närvarande.

Uppstår meningsskiljaktigheter i direktionen när ett ärende skall avgöras, fattas beslut i ärendet genom omröstning. Direktionens beslut blir det förslag som majoriteten understöder och, om rösterna faller lika, det förslag som ordföranden omfattar.

Direktionen meddelar närmare föreskrifter om sammankallande av direktionen och behandlingen av ärenden.

Personalen och dess uppgifter
6 §

Chef för patent- och registerstyrelsen är en generaldirektör. Han biträds av en överdirektör som fungerar som generaldirektörens ställföreträdare.

Chef för patent- och registerstyrelsens administrativa avdelning är överdirektören. Avdelningscheferna vid patentavdelningen, varumärkes- och mönsterrättsavdelningen samt handelsregisteravdelningen är industrirättsråd.

Dessutom finns vid patent- och registerstyrelsen övrig personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

Generaldirektören placerar andra än i 2 mom. nämnda tjänster vid patent- och registerstyrelsen.

7 §

Generaldirektören leder patent- och registerstyrelsens verksamhet samt ansvarar för verksamhetens resultat och effektivitet samt för att målen uppnås. Han skall följa den allmänna utvecklingen på ämbetsverkets verksamhetsområde samt ta initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer. Han skall även följa den internationella utvecklingen på industrirättens och närliggande områden. Generaldirektören skall årligen avge en berättelse om patent- och registerstyrelsens verksamhet till handels- och industriministeriet.

8 §

Överdirektören och avdelningscheferna biträder generaldirektören vid ledningen av ämbetsverket.

De som innehar ledningsuppgifter vid ämbetsverket ansvarar för att den målsättning som uppställts för den enhet som lyder under dem uppnås effektivt och ekonomiskt.

Dessutom ankommer det på en chef att

1) leda och utveckla verksamheten inom sin sektor samt följa dess utveckling,

2) svara för planeringen av sin enhets verksamhet och ekonomi,

3) svara för en ändamålsenlig användning av personalen och övriga resurser inom sin enhet,

4) svara för sådana kontakter som hans uppgifter förutsätter samt för informationsverksamheten,

5) svara för utvecklande av personalen och för arbetsförhållandena inom sin enhet, samt

6) främja personalens samarbete.

Behandling och avgörande av ärenden
9 §

Ärenden som ankommer på patent- och registerstyrelsen avgörs av direktionen, generaldirektören eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen eller genom generaldirektörens beslut har givits denna befogenhet.

De ärenden som behandlas i direktionen avgörs på föredragning. Övriga ärenden avgörs på föredragning, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.

Om hur ärenden avgörs i patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd stadgas särskilt.

10 §

Generaldirektören avgör de ärenden som inte behandlas i direktionen eller patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd eller som han inte i arbetsordningen eller i övrigt har överfört på någon annan tjänsteman.

Generaldirektören kan i enskilda fall avgöra ett ärende som annars skall avgöras av någon som lyder under honom.

11 §

Principiellt eller i övrigt viktiga ärenden som hör till en avdelnings verksamhetsområde behandlas vid ett avdelningssammanträde på det sätt som närmare bestäms i arbetsordningen.

Behörighetsvillkor, tjänstetillsättning och tjänstledighet
12 §

Allmänt behörighetsvillkor för patent- och registerstyrelsens tjänster är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Av generaldirektören, överdirektören och avdelningscheferna krävs sådan i praktisk verksamhet visad ledarförmåga som uppgifterna kräver.

Dessutom krävs

1) av generaldirektören juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god kännedom om förvaltning och näringslivet,

2) av överdirektören juris kandidatexamen och erfarenhet av domarvärv samt förtrogenhet med uppgifter inom förvaltning och uppgifter som hör till ämbetsverkets verksamhetsområde,

3) av avdelningschefen vid patentavdelningen diplomingenjörsexamen eller någon annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av förvaltning och förtrogenhet med de uppgifter som hör till verksamhetsområdet,

4) av avdelningscheferna för varumärkes- och mönsterrättsavdelningen och handelsregisteravdelningen juris kandidatexamen eller någon annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av förvaltning samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till verksamhetsområdet, samt

5) av byråchefen för ekonomibyrån för tjänsten lämplig högskoleexamen och av annan byråchef, biträdande byråchef, överingenjör och bibliotekarie för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till verksamhetsområdet.

13 §

Generaldirektören och överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. Avdelningschef utnämns av statsrådet sedan direktionen gett sitt utlåtande om saken. Tjänsten som generaldirektör och överdirektör besätts utan att de ledigförklaras.

Den övriga personalen utnämns eller antas av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

14 §

Vid förhinder för generaldirektören är överdirektören ställföreträdare eller, om också han är förhindrad, avdelningschefen för handelsregisteravdelningen.

Ställföreträdare för överdirektören är en av generaldirektören förordnad tjänsteman, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

15 §

Generaldirektören och överdirektören beviljas tjänstledighet av handels- och industriministeriet. Tjänstledighet som varar längre än ett år och som tjänstemannen inte har rätt till direkt med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock av statsrådet.

Avdelningschef beviljas tjänstledighet av generaldirektören. Tjänstledighet som varar längre än ett år och som tjänstemannen inte har rätt till direkt med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, beviljas dock av handels- och industriministeriet.

Om beviljande av tjänstledighet för andra tjänstemän och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet bestäms i arbetsordningen.

Särskilda stadganden
16 §

Generaldirektören, överdirektören och avdelningschefer åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.

17 §

Närmare bestämmelser om organisationen, verksamhetsenheternas och personalens uppgifter och självständiga beslutanderätt samt om behandlingen av ärenden och andra arrangemang i ämbetsverkets verksamhet utfärdas i arbetsordningen.

Arbetsordningen fastställs av generaldirektören.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 19 mars 1982 om patent- och registerstyrelsen (213/82) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Generaldirektören, överdirektören och avdelningscheferna utgör den direktion för ämbetsverket som avses i denna förordning tills statsrådet har utnämnt de direktionsmedlemmar som avses i 3 §.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.