798/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Lag om ändring av 11 a § lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73) 11 a § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 5 april 1991 (630/91), som följer:

11 a §

Föräldrarna till eller andra vårdnadshavare för ett barn som inte har fyllt fyra år och som inte för ordnande av vården av barnet väljer en dagvårdsplats som kommunen anordnar enligt 1 mom., har för ordnande av barnets vård på något annat sätt rätt att få stöd enligt lagen om stöd för hemvård av barn (797/92).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 38/92
ShUB 11/92

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.