770/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/86) 6 § 1 mom., 7 § 2 mom., 10 och 15 §§, 16 § 2 mom., 20 § 2 och 3 mom. samt 23, 24, 26 och 34 §§, 36 § 1 mom. och 40 a §

av dessa lagrum 6 § 1 mom., 15 §, 20 § 2 mom. samt 24, 34 och 40 a §§ sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (76/91) samt 10 och 23 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda lag, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 17 januari 1991, nya 3 och 4 mom., till 7 § ett nytt 3 mom., till 16 § nya 3 och 4 mom. samt till lagen nya 23 a och 23 b §§ som följer:

6 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av bekämpandet av smittsamma sjukdomar ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.


Sakkunniginrättning vid bekämpande av smittsamma sjukdomar är folkhälsoinstitutet. För denna uppgift kan folkhälsoinstitutet föra ett riksomfattande register över smittsamma sjukdomar för bekämpande av smittsamma sjukdomar, förebyggande och kontroll av spridningen av smittsamma sjukdomar, statistikföring och forskning. Om anmälningar till registret samt om utlämnande av uppgifter stadgas i 23 och 23 a §§.

Som sakkunnigorgan vid bekämpande av smittsamma sjukdomar finns i samband med social- och hälsovårdsministeriet en delegation för smittsamma sjukdomar. Om sammansättningen och tillsättandet av delegationen samt om dess uppgifter stadgas genom förordning.

7 §

Ett sjukvårdsdistrikt enligt lagen om specialiserad sjukvård (1062/89) skall inom sitt distrikt leda bekämpandet av smittsamma sjukdomar samt ordna den specialiserade sjukvård som smittsamma sjukdomar kräver i enlighet med stadgandena i nämnda lag och i denna lag. Sjukvårdsdistriktet skall föra ett regionalt register över smittsamma sjukdomar så som stadgas i 23 a §. Sjukvårdsdistriktet skall delta i annan bekämpning av smittsamma sjukdomar så som stadgas närmare genom förordning.

Vad denna lag stadgar om sjukvårdsdistrikt gäller även Helsingfors universitetscentralsjukhus.

10 §

Laboratorieundersökningar och laboratorieuppgifter som är nödvändiga för bekämpande av smittsamma sjukdomar utförs vid folkhälsoinstitutet samt i laboratorier som länsstyrelsen har godkänt för detta ändamål. Länsstyrelsen skall begära folkhälsoinstitutets utlåtande innan ett laboratorium godkänns.

Genom förordning stadgas om kraven på de laboratorier som avses i 1 mom.

15 §

Då brådskande åtgärder är nödvändiga för förhindrande av att en smittsam sjukdom sprids, kan social- och hälsovårdsministeriet och inom länet länsstyrelsen meddela nödvändiga föreskrifter om dem.

16 §

Om spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom inte kan förhindras med hjälp av de åtgärder som nämns i 1 mom., kan hälsovårdsnämnden förordna att den som har insjuknat eller som misstänks ha insjuknat skall utebli från sitt förvärvsarbete högst sex månader utan avbrott.

Hälsovårdsnämnden kan på motsvarande sätt även förordna att ett barn under 16 år skall utebli från sin dagvårdsplats eller från en läroanstalt högst sex månader utan avbrott.

Länsrätten kan på hälsovårdsnämndens framställning förordna att den tid om vilken stadgas i 2 och 3 mom. förlängs med högst sex månader i sänder.

20 §

Den som sköter ett arbete eller en uppgift som avses i 1 mom. skall vaccineras och undersökas på bestämda tider enligt vad social- och hälsovårdsministeriet föreskriver närmare.

Om det med fog kan misstänkas att den som sköter ett arbete eller en uppgift som avses i 1 mom. orsakar spridning av en smittsam sjukdom, kan hälsovårdsnämnden förordna att han skall utebli från sitt förvärvsarbete under den tid då risk för spridning av sjukdomen föreligger, dock högst sex månader utan avbrott. Länsrätten kan på framställning av hälsovårdsnämnden förlänga denna tid med högst sex månader i sänder.

23 §

Läkare eller tandläkare som misstänker eller konstaterar en allmänfarlig och anmälningspliktig smittsam sjukdom skall anmäla detta till den behöriga ansvariga läkaren vid hälsovårdscentralen eller inom sjukvårdsdistriktet (anmälan om smittsam sjukdom). Ett laboratorium som avses i 10 § 1 mom. skall göra anmälan om smittsam sjukdom till den ansvariga läkaren inom sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktet skall vidarebefordra anmälan till folkhälsoinstitutet. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om anmälningarna.

Social- och hälsovårdsministeriet kan förordna att personuppgifterna om en person som har insjuknat eller misstänks ha insjuknat skall antecknas i anmälan om smittsam sjukdom eller i en komplettering till anmälan då det är nödvändigt för att hälsovårdscentralen, sjukvårdsdistriktet eller folkhälsoinstitutet skall kunna sköta uppgifter som i denna lag åläggs dem i samband med utredande av epidemier av smittsamma sjukdomar samt förebyggande av att de sprider sig.

Genom förordning stadgas om social- och hälsovårdsministeriets rätt att meddela föreskrifter om lämnande av sådana uppgifter som behövs för observation av andra smittsamma sjukdomar än sådana som avses i 1 mom. och av vaccineringar.

23 a §

Den ansvariga läkaren inom sjukvårdsdistriktet för på grundval av uppgifterna i anmälningar om smittsamma sjukdomar ett regionalt och folkhälsoinstitutet ett riksomfattande register över smittsamma sjukdomar. I registret kan personuppgifter lagras en viss tid enligt vad social- och hälsovårdsministeriet bestämmer närmare efter att ha hört dataombudsmannen.

En anmälan om smittsam sjukdom skall förstöras senast före utgången av det år som följer på anmälan. Uppgifterna i anmälan får inte kopieras eller överföras till patientregistret vid hälsovårdscentralen eller inom sjukvårdsdistriktet.

Personuppgifter som införs i registret över smittsamma sjukdomar skall hållas hemliga. Folkhälsoinstitutet kan dock ge tillstånd till att personuppgifter utlämnas ur det riksomfattande registret, om detta sker för vetenskaplig forskning som gäller verksamheten inom hälso- och sjukvård, förebyggande eller behandling av sjukdomar eller för annan bestämd vetenskaplig forskning i samband därmed och om utlämnandet uppfyller kraven i 19 § 1 mom. 3 punkten personregisterlagen (471/87). Innan tillståndsbeslutet meddelas skall dataombudsmannen ges tillfälle att bli hörd.

23 b §

Om förebyggandet av att smittsamma sjukdomar sprider sig förutsätter åtgärder enligt 12-16, 18 eller 20 §, skall den som tar emot anmälan om en smittsam sjukdom eller i brådskande fall den som är anmälningsskyldig föra saken till den behöriga mydighetens kännedom.

24 §

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning skall anmäla fall av sådan misstänkt eller konstaterad djursjukdom som utgör fara för människans hälsa till folkhälsoinstitutet och i brådskande fall även till social- och hälsovårdsministeriet.

26 §

Stadganden om avgifter eller avgiftsfrihet för undersökning och vård av den som har insjuknat i en smittsam sjukdom och den som misstänks ha insjuknat samt för medicin som ordinerats honom och för anlitande av sjuktransportfordon samt för utredning enligt 20 § utfärdas särskilt.

34 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela anvisningar om användningen av vaccin, antikroppspreparat och andra läkemedel som är avsedda för förebyggande av smittsamma sjukdomar.

36 §

För att fullgöra den skyldighet om vilken stadgas i 7 § 2 mom. kan ett sjukvårdsdistrikt med en kommun eller ett kommunalförbund som upprätthåller ett specialistlett sjukhus inom ett annat sjukvårdsdistrikt eller vid en hälsovårdscentral ingå avtal om vården av patienter med smittsam sjukdom.


40 a §

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att av andra myndigheter få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av sådana uppgifter om vilka stadgas i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Föreskrifter eller anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat innan denna lag träder i kraft tillämpas sedan den har trätt i kraft till den 1 januari 1994, om inte social- och hälsovårdsministeriet meddelar nya anvisningar i stället för dem eller föreskriver något annat.

RP 54/92
ShUB 13/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.