756/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 2 mom., 8 och 26 §§ samt 36 § 1 mom. lagen den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/86) som följer:

7 §

Kommunalförbundet för ett sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § lagen om specialiserad sjukvård (1062/89) skall leda bekämpandet av smittsamma sjukdomar samt anordna specialiserad sjukvård för smittsamma sjukdomar inom distriktet enligt vad som stadgas i den nämnda lagen och i denna lag. Kommunalförbundet skall delta i annat bekämpande av smittsamma sjukdomar enligt vad som stadgas närmare genom förordning.

8 §

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas genom lag.

Vid organiseringen av bekämpandet av smittsamma sjukdomar iakttas dessutom anvisningarna i den riksomfattande plan som avses i 5 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.

26 §

För service enligt denna lag kan avgifter uppbäras enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92).

36 §

För att fullgöra den skyldighet om vilken stadgas i 7 § 2 mom. kan kommunalförbundet för ett sjukvårdsdistrikt med kommunalförbundet för ett annat sjukvårdsdistrikt eller med en kommun eller ett kommunalförbund som är huvudman för ett kommunalt specialistlett sjukhus vid en hälsovårdscentral ingå avtal om vården av patienter med smittsamma sjukdomar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.