746/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) 5 § 3 mom., 6 a, 10 och 13 §§, 15 a § 3 mom. samt 20, 21 a, 21 b, 21 c och 41 §§,

av dessa lagrum 5 § 3 mom. och 41 § sådana de lyder i lag av den 17 januari 1991 (71/91), 6 a § sådan den lyder i lag av den 12 juli 1985 (598/85), 13 och 21 b §§ sådana de lyder i lag av den 17 september 1982 (684/82), 15 a § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 2 september 1976 (788/76), 20 § sådan den lyder i lag av den 19 december 1980 (930/80), 21 a § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 17 september 1982 samt genom lagar av den 4 januari 1980 och den 5 augusti 1983 (2/80 och 674/83) samt 21 c § sådan den lyder i lag av den 31 januari 1992 (74/92),

ändras 6, 9, 11 och 12 §§, i 14 § 1 mom. det inledande stycket samt 4, 5, 7 och 8 punkten, det inledande stycket i 14 a § 1 mom., 19 och 21 §§, 47 § 1 mom. och 48 §,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 23 december 1988 och den 19 april 1991 (1183/88 och 730/91), 11 § sådan den lyder i lag av den 29 september 1978 (744/78), det inledande stycket i 14 § 1 mom., det inledande stycket i 14 a § 1 mom. och 19 § sådana de lyder i nämnda lag av den 17 september 1982, 14 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder i lag av den 2 september 1976 (788/76) och 7 och 8 punkten sådana de lyder i nämnda lag av den 17 januari 1991, 21 § sådan den lyder i nämnda lag av den 29 september 1978 samt i lagar av den 24 augusti 1979 och den 14 december 1990 (675/79 och 1117/90) och 47 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 10 mars 1989 (257/89), samt

fogas till 14 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lagar av den 2 september 1976, den 29 september 1978, den 17 september 1982 och den 14 december 1990 samt genom lag av den 29 november 1985 (903/85), en ny 9 punkt som följer:

6 §

Uppgifter i anslutning till verkställigheten av folkhälsoarbetet handhas av ett av kommunen utsett kollegialt organ (organ), som utöver vad som stadgas i denna lag skall sköta de uppgifter som enligt någon annan lag åligger hälsovårdsnämnden. Den hälsovård som inriktas på individens livsmiljö samt verksamhet i anslutning till denna kan dock även åläggas något annat organ eller en sektion i det.

Om folkhälsoarbetet handhas av ett kommunalförbund, skall detta gemensamt för medlemskommunerna tillsätta ett i 1 mom. angivet organ. Om det i kommunalförbundet förutom organet har tillsatts en särskild nämnd för att sköta de uppgifter som ankommer på en eller flera medlemskommuners miljövårdsnämnd, kan nämnden i fråga om dessa medlemskommuner även åläggas den hälsovård som inriktas på individens livsmiljö samt verksamhet i anslutning till denna.

En sektion i organet kan bemyndigas att avgöra även andra ärenden än de som avses i 71 a § 1 mom. kommunallagen.

9 §

En statstjänsteman till vars uppgifter hör att leda och övervaka folkhälsoarbete är inte inom sitt tjänstedistrikt valbar till det organ som avses i 6 § 1 mom.

11 §

Det organ som avses i 6 § 1 mom. har rätt att för skötseln av sina åligganden få nödvändiga uppgifter av statens, församlingarnas och kommunernas myndigheter, i de fall som avses i 14 § 1 mom. 7 punkten av arbetsgivaren samt av alla dem som utför folkhälsoarbete, om inte något annat följer av stadgandena om tystnadsplikt.

12 §

En tjänsteinnehavare som lyder under det organ som avses i 6 § 1 mom. har rätt att utföra inspektioner som hör till hans verksamhetsområde överallt där det finns anledning att befara att en sanitär fara eller olägenhet uppkommer. Om bostadsinspektion stadgas dock särskilt.

14 §

Inom folkhälsoarbetet åligger det kommunen


4) att svara för tandvård, till vilken hänförs upplysningsverksamhet och förebyggande verksamhet samt undersökning och vård av kommuninvånarnas tänder, i den omfattning som närmare anges genom förordning;

5) att svara för skolhälsovård, till vilken hänförs övervakningen av de sanitära förhållandena i grundskolorna och gymnasierna inom kommunen och hälsovården för eleverna i dem samt specialundersökningar som är nödvändiga för konstaterande av en elevs hälsotillstånd så som genom förordning närmare stadgas om sådana undersökningar;


7) att bereda arbetstagare som arbetar på arbets- och verksamhetsplatser inom kommunen sådan företagshälsovård som arbetsgivaren skall svara för enligt 2 § lagen om företagshälsovård eller enligt andra stadganden eller enligt vad som bestämts med stöd av dem;

8) att i tillämpliga delar för företagare inom kommunen och andra som där utför arbete för egen räkning anordna företagshälsovård enligt 2 § lagen om företagshälsovård samt enligt stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den; samt

9) att ordna screening och andra massundersökningar så som närmare stadgas genom förordning.


14 a §

Utöver vad som stadgas i 14 § skall en kommun som därtill åläggs genom förordning inom folkhälsoarbetet


19 §

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas genom lag.

21 §

För service enligt denna lag kan uppbäras avgifter enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92).

47 §

Ändring i beslut av det organ som avses i 6 § 1 mom. kan sökas genom besvär hos länsrätten inom 30 dagar från delfåendet.


48 §

Beslut av det organ som avses i 6 § 1 mom. kan enligt 146 § kommunallagen verkställas innan det har vunnit laga kraft. Utan hinder av det nämnda stadgandet kan ett beslut verkställas trots att ändring sökts, om det till sin art är sådant att det måste verkställas utan dröjsmål eller om beslutets ikraftträdande av sanitära skäl inte kan uppskjutas och organet har bestämt att det skall verkställas omedelbart.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.