741/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om nykterhetsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 19 november 1982 om nykterhetsarbete (828/82) 5 § samt

ändras 4, 6 och 7 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § delvis ändrad genom lagar av den 31 mars 1988 och den 1 februari 1991 (296/88 och 213/91), 6 § delvis ändrad genom lag av den 31 december 1987 (1276/87) och 7 § i nämnda lag, som följer:

4 §

Uppgifter i anslutning till verkställigheten av nykterhetsarbetet, främjande av nykterheten och följande av alkoholförhållandena handhas av ett av kommunen utsett kollegialt organ som utöver vad som stadgas i denna lag skall sköta de uppgifter som enligt någon annan lag åligger nykterhetsnämnden.

Det organ som ansvarar för nykterhetsarbetet skall i synnerhet samarbeta med kommunens hälsovårds-, social- och skolväsen. Om organets uppgifter stadgas genom förordning.

6 §

Om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom nykterhetsarbetet stadgas genom förordning.

7 §

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas genom lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Utan hinder av vad som stadgas med stöd av 6 § om behörigheten av yrkespersonalen inom nykterhetsarbetet är en person som vid ikraftträdandet av denna lag innehar ovan nämnd tjänst fortfarande kompetent till motsvarande tjänst eller uppgift.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.