740/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 4 och 12 §§ lagen om missbrukarvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 och 12 §§ lagen den 17 januari 1986 om missbrukarvård (41/86) som följer:

4 §
Förhållande till andra lagar

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas genom lag.

12 §
Kortvarig vård på grund av våldsamhet. Underställande av beslut

En ledande tjänsteman inom socialvården som utsetts av det organ som anges i 6 § 1 mom. socialvårdslagen kan förordna att en missbrukare oberoende av sin vilja på grund av våldsamhet skall intas för vård under högst fem dygn för avbrytande av bruket av rusmedel. Om kommunen inte har någon ledande tjänsteman inom socialvården eller om denne har förfall eller är jävig att sköta uppgiften, kan ordföranden för det organ som ansvarar för socialvården besluta om vårdförordnande.

Beslut fattas på framställning av en socialarbetare som är underställd det organ som avses i 1 mom. eller, om framställning inte kan göras, sedan en socialarbetare samtyckt till beslutet om vårdåtgärder. Samtycke kan ges av en socialarbetare vid ett kommunalförbund som sköter socialvårdsuppgifter eller av en socialarbetare vid en verksamhetsenhet som för kommunen producerar service som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.

Beslut varigenom någon oberoende av sin vilja har förordnats till vård skall omedelbart underställas länsrätten för fastställelse.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.