739/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) 19, 20, 22, 24, 25, 70 och 84 §§,

av dessa lagrum 19, 20 och 22 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 13 januari 1984 (26/84) och 25 § sådan den lyder i lag av den 19 december 1980 (952/80), samt

ändras 14 § 2 mom., 23 § 2 mom., 43 §, 45 § 2 mom. samt 48, 68 och 69 §§,

av dessa lagrum 14 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 13 januari 1984, 43 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 maj 1983 (484/83) och 48 § sådan den lyder i lag av den 17 september 1982 (702/82), som följer:

14 §

I de fall som avses i 1 mom. gäller om en kommun i tillämpliga delar vad som stadgas i 32, 33, 35, 39 och 42 §§ samt i 4-6 och 10 kap. om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt.


23 §

Medlemmar i ledargruppen för specialomsorger är minst tre ledande tjänsteinnehavare inom kommunalförbundet sålunda att medicinsk och pedagogisk expertis samt sakkunskap i socialvård är företrädda i ledargruppen.


43 §

För specialvård kan uppbäras avgifter enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92).

45 §

För bestämmande av ersättningen ökas totalbeloppet av driftskostnaderna under det föregående budgetåret med 10 procent. Från det sålunda erhållna beloppet avdras i 43 § angivna avgifter och ersättningar samt verksamhetsenhetens övriga driftsintäkter, med undantag av ränteinkomster, statsandelar och kommuners betalningsandelar av driftskostnaderna samt övriga i denna lag föreskrivna ersättningar för specialomsorger liksom även inkomster som en kommun eller ett kommunalförbund erhåller av verksamhet för vars utgifter statsandel inte betalas. Skillnaden divideras med ett tal som utgör det totala antalet bruksdagar eller besöksgånger beroende på verksamhetens art, varefter kvoten multipliceras med antalet bruksdagar eller besöksgånger för den som det är fråga om. Till det erhållna beloppet läggs för varje bruksdag eller besöksgång beloppet av den föreskrivna ersättning som denne skall betala, om ersättning eller avgift inte uppbärs.

48 §

På verksamhet som ordnas med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92), om inte något annat stadgas genom lag.

68 §

Ett kommunalförbund för ett specialomsorgsdistrikt kan med ett kommunalförbund för hälsovården, vars verksamhetsområde omfattar hela distriktets område, komma överens om att det förstnämnda kommunalförbundets tillgångar och skulder skall överföras till det sistnämnda.

69 §

Sedan det avtal som nämns i 68 § trätt i kraft gäller om kommunalförbundet för hälsovården i tillämpliga delar vad som i denna lag stadgas om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.