735/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 11 a § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 a § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 juni 1981 (471/81), ett nytt 3 mom. som följer:

11 a §

Ersättning enligt denna lag betalas inte för sjukvårdskostnader med undantag av i 1 mom. avsedd ersättning för sjuktransport, om sjukvården har ordnats så som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) eller om det i verkligheten är fråga om ett sådant arrangemang som avses i nämnda lagrum.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91
FvUB 7/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.