730/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Teater- och orkesterlag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Statsandel

1 §

Teatrar och orkestrar beviljas statsandel för sina driftskostnader enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) samt i denna lag.

2 §

Villkor för erhållande av statsandel är att

1) teatern eller orkestern ägs av en kommun, ett kommunalförbund eller av en privat sammanslutning eller stiftelse, till vars stadgeenliga uppgifter hör att bedriva teater- eller orkesterverksamhet eller att svara för en orkester eller en teater, samt att

2) teatern eller orkestern uppträder regelbundet och yrkesmässigt.

3 §

Statsandelsberättigade är de teatrar och orkestrar som

1) undervisningsministeriet inom ramen för statsbudgeten godkänt såsom berättigade till statsandel för teatrar och orkestrar, samt

2) Svenska Teatern i Helsingfors och Tampereen Työväen Teatteri.

4 §

Undervisningsministeriet beslutar inom ramen för statsbudgeten om det antal årsverken som skall utgöra den kalkylerade grunden vid beräkningen av statsandelarna för teatrar och orkestrar.

5 §

Svenska Teatern i Helsingfors och Tampereen Työväen Teatteri beviljas, med avvikelse från vad som i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgas om förläggningskommunens bärkraftsklass, 60 procent i statsandel för sina driftskostnader.

Undervisningsministeriet kan på särskilda grunder inom ramen för statsbudgeten besluta att teatrar och orkestrar som har stor riksomfattande eller regional betydelse skall beviljas en högre statsandel än lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar i fråga om förläggningskommunens bärkraftsklass.

2 kap.

Statsunderstöd

6 §

För statsandelsberättigade teatrars och orkestrars anläggningsprojekt kan statsunderstöd beviljas inom ramen för anslag i statsbudgeten, enligt vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

3 kap.

Särskilda stadganden

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §

För de statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag kan tippnings- och penninglotterivinstmedel användas.

4 kap.

Ikraftträdande

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.