729/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Museilag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Statsandel

1 §

Museer beviljas statsandel för sina driftskostnader enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) och i denna lag.

2 §

Villkor för erhållande av statsandel är

1) att museet ägs av en kommun eller ett kommunalförbund eller av en privat sammanslutning eller stiftelse, till vars stadgeenliga uppgifter hör att bedriva museiverksamhet eller att svara för ett museum,

2) i fråga om privata museer att de har av museiverket godkända stadgar som styr museets verksamhet,

3) att stadgarna för den förening eller stiftelse som svarar för museet garanterar att museets samlingar bibehålls som museisamlingar även om föreningen eller stiftelsen upphör med sin verksamhet, samt

4) att för museet har inrättats minst en tjänst eller befattning med karaktär av huvudsyssla.

3 §

Undervisningsministeriet godkänner inom ramen för statsbudgeten de museer som är berättigade till statsandel.

Till de riksomfattande specialmuseer som undervisningsministeriet utser, landskapsmuseer och regionala konstmuseer skall på grund av dessas riksomfattande eller regionala uppgifter betalas en 10 procentenheter större statsandel än vad som i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgas om förläggningskommunens statsandel enligt bärkraftsklass.

4 §

Undervisningsministeriet beslutar inom ramen för statsbudgeten om det antal årsverken som skall utgöra den kalkylerade grunden vid beräkningen av museernas statsandelar.

2 kap.

Statsunderstöd

5 §

För statsandelsberättigade museers anläggningsprojekt kan statsunderstöd beviljas inom ramen för statsbudgeten, enligt vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

3 kap.

Särskilda stadganden

6 §

För de statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag kan tippnings- och penninglotterivinstmedel användas.

7 §

Närmare stadganden om de riksomfattande specialmuseernas, landskapsmuseernas och de regionala konstmuseernas uppgifter utfärdas genom förordning.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

4 kap.

Ikraftträdande

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1988 om statsandelar och statsunderstöd för museer (1146/88).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.