727/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av idrottslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i idrottslagen av den 21 december 1979 (984/79) 2 kap., 8 a, 9, 10, 13-15 och 28 §§,

av dessa lagrum 2 kap. 7 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 december 1983 (1146/83) och 8 a § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

ändras 3 och 8 §§, rubriken för 4 kap., 11, 12, 16 och 23 §§ samt 24 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom den nämnda lagen av den 22 december 1983 och genom lag av den 22 juli 1991 (1108/91), 11 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 6 mars 1987 (306/87), 24 § 2 mom. sådan den lyder i sistnämnda lag och 24 § 3 mom. sådan den lyder i nämnda lag av den 22 juli 1991, som följer:

3 §

I syfte att för alla medborgare opartiskt skapa förutsättningar för idrott och erbjuda dem grundläggande idrottsservice beviljas, enligt vad som stadgas i denna lag, av statens medel statsandel och statsunderstöd för stödande av idrottsverksamheten.

8 §

Kommunerna beviljas statsandel för idrottsverksamheten enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

4 kap.

Statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar

11 §

Inom ramen för anslag i statsbudgeten kan kommuner och kommunalförbund samt andra sammanslutningar och stiftelser beviljas statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar med tillhörande fritidsutrymmen, enligt vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Med understöden främjas i synnerhet uppförande, förvärv och utrustning av idrottsanläggningar som är avsedda för stora användargruppers behov. Understöd beviljas i första hand kommuner och kommunalförbund samt sammanslutningar där kommuner och kommunalförbund har bestämmanderätt.

12 §

En förutsättning för understöd är att idrottsanläggningen eller förvärvet av den har planerats ändamålsenligt och uppfyller de föreskrifter som undervisningsministeriet utfärdar särskilt. Vidare skall det beaktas hur projektet är anpassat till de gällande riks- och länsomfattande samt lokala planerna för idrottsanläggningar.

16 §

Undervisningsministeriet kan meddela närmare föreskrifter om understöd som avses i detta kapitel.

23 §

De statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag skall i första hand betalas av de anslag som av tippnings- och penninglotterivinstmedlen i statsbudgeten har anvisats för ändamål som främjar idrott och fysisk fostran.

24 §

Om beviljande av statsunderstöd som nämns i 21 § beslutar undervisningsministeriet.

När undervisningsministeriet beviljar ett understöd som avses i denna lags 4 kap. skall det inhämta utlåtande om understödet från länsidrottsnämnden och statens idrottsråd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.