726/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om ungdomsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 december 1985 om ungdomsarbete (1068/85) 2 kap. samt 8-11, 16, 17 och 26 §§,

ändras rubriken för 5 kap. samt 7, 15 och 23 §§ samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Kommunerna skall dessutom vid behov ordna ungdomsverksamhet samt sköta de kontakter och den information som gäller ungdomspolitik.

7 §

Kommunerna beviljas statsandel för ungdomsarbetet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

5 kap.

Statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser ungdomslokaler

15 §

Kommuner och kommunalförbund samt sammanslutningar där kommuner eller kommunalförbund har bestämmanderätten kan inom ramen för anslag i statsbudgeten beviljas statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser lokaler för ungdomsverksamhet, i enlighet med vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

23 §

De statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag skall i första hand betalas av de anslag som av tippnings- och penninglotterivinstmedlen i statsbudgeten har anvisats för ungdomsfostringsarbetet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.