723/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om musikläroanstalter med statsandel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 april 1987 om musikläroanstalter med statsandel (402/87) 6 § 1 mom. 4 punkten, 8-10 §§, 2 a kap. samt 15 och 17 §§,

av dessa lagrum 2 a kap. och 17 § sådana de lyder i lag av den 29 januari 1988 (93/88),

ändras lagens rubrik, rubriken för 2 kap., 3-5 §§, 11 § som samtidigt flyttas till 3 kap., samt 12, 13, 19, 20 och 21 §§,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 29 januari 1988, samt

fogas till lagen en ny 19 b §, som följer:

Lag

om musikläroanstalter

2 kap.

Statsandel

3 §

Huvudmannen för en musikläroanstalt kan beviljas statsandel för anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

Huvudmannen får statsandel för driftskostnaderna enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

4 §

Den kommun där en elev vid en tidpunkt som anges genom förordning har sin hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69), är skyldig att enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet betala sin andel av de driftskostnader som hänför sig till en elev som får yrkesutbildning i musik.

Om eleven inte har någon hemkommun, skall till läroanstaltens huvudman för en sådan elev som avses i 1 mom. av statsmedel betalas ett belopp som motsvarar statsandelen och hemkommunens betalningsandel.

5 §

Det antal undervisningstimmar som läggs till grund för beräkningen av en musikläroanstalts statsandel fastställs av undervisningsministeriet.

3 kap.

Förvaltning

11 §

Om förvaltningen av kommunala musikläroanstalter gäller vad som stadgas i kommunallagen (953/76) eller bestäms med stöd av den, om annat inte stadgas i denna lag eller den förordning som givits med stöd av den. Om förvaltningen av kommunala musikläroanstalter gäller dessutom lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/92).

12 §

En kommunal musikläroanstalt kan ha en direktion vars sammansättning på det sätt som anges i detta moment avviker från stadgandena i kommunallagen. Till direktionen väljs en medlem som lärarkåren inom sig har föreslagit, en medlem som den övriga personalen inom sig har föreslagit och två medlemmar som de 15 år fyllda eleverna inom sig har föreslagit. Elevmedlemmarna väljs för ett läsår åt gången. Vid konservatorier skall elevmedlemmarna utses bland dem som bedriver yrkesstudier. Valet av de direktionsmedlemmar som avses i detta moment kan överföras från kommunfullmäktige till något annat kommunalt organ.

En privat musikläroanstalt skall ha en av huvudmannen tillsatt direktion. Vad som i 1 mom. stadgas om de medlemmar som skall väljas in i direktionen kan tillämpas även på en privat musikläroanstalt.

13 §

Närmare bestämmelser om en musikläroanstalts verksamhet ges i en instruktion. I instruktionen skall, utöver vad som stadgas i denna lag och med stöd av den i förordning, bestämmas om de allmänna grunderna för yrkesläroanstalten, om förvaltningen, om förvaltningsorganens, tjänsteinnehavarnas och befattningshavarnas behörighet och uppgifter samt om eventuella övriga angelägenheter.

Instruktionen för en privat musikläroanstalt godkänns av direktionen.

19 §

Förändras äganderättsförhållandena, organisationsformen eller verksamheten så väsentligt att detta kan inverka på läroanstaltens rätt till statsandel, skall läroanstalten för att bevara sin rätt till statsandel ansöka om ändring av arbetsprogrammet.

19 b §

Om grunderna för intagningen av studerande till grundläggande yrkesutbildning stadgas genom förordning. En sökande får inte grundlöst försättas i en annan ställning än andra på grund av börd, kön, ålder, religion, boningsort, övertygelse eller av någon annan med dessa jämförbar orsak.

20 §

En elev som bryter mot läroanstaltens inre ordning eller stör arbetsron kan tilldelas varning eller avstängas från läroanstalten för viss tid, högst ett år.

Beslut om att tilldela en elev varning fattas av rektor. Beslut om att avstänga en elev fattas i en kommunal läroanstalt av ett kollegialt organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning och i en privat läroanstalt av direktionen.

21 §

I beslut som kommunala förvaltningsorgan och tjänsteinnehavare har fattat med stöd av denna lag eller en förordning som givits med stöd av lagen och som inte gäller statsandel, får ändring sökas enligt kommunallagen.

I beslut som en privat läroanstalts förvaltningsorgan eller befattningshavare har fattat med stöd av denna lag eller en förordning som givits med stöd av lagen och som inte gäller statsandel får ändring sökas hos länsrätten genom besvär, med iakttagande av vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I beslut om avstängning av en elev får eleven och hans vårdnadshavare söka ändring genom att anföra besvär hos länsstyrelsen inom 14 dagar från delfåendet av beslutet och med iakttagande i övrigt av vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.

Över beslut om att tilldela varning får besvär inte anföras. Över länsstyrelsens beslut om avstängning får besvär inte anföras. Genom förordning kan stadgas om vilka andra beslut med stöd av denna lag eller en förordning som givits med stöd av den som inte får överklagas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

En direktion som valts innan denna lag träder i kraft sitter kvar till utgången av sin mandatperiod.

Den som när denna lag träder i kraft är anställd hos en privat musikläroanstalt och vars pensionsskydd när lagen träder i kraft har bestämts enligt lagen om vissa pensioner som skall utbetalas av statsmedel (382/69), har i sin anställning hos den privata musikläroanstalten rätt till pension av statsmedel i tillämpliga delar enligt samma stadganden som en statsanställd. Efter honom skall också betalas familjepension på samma sätt som efter den som har varit statsanställd.

Som kostnad för det pensionsskydd som avses i 3 mom. skall en privat musikläroanstalt inom den månad som följer efter varje kvartal till statskontoret betala en pensionspremie som utgör 25 procent av lönesumman för dem som omfattas av pensionsskyddet. Läroanstalten skall varje år till statskontoret, i enlighet med dess anvisningar, för ordnandet av pensionsskyddet lämna uppgifter om sina anställda. Om pensionspremien inte betalas inom utsatt tid, uppbär statskontoret 16 procent i årlig dröjsmålsränta. Pensionspremierna och dröjsmålsräntorna får indrivas i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

När ändring söks i ett beslut som har fattats innan denna lag träder i kraft skall de stadganden om ändringssökande tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.