722/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om medborgarinstitut

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Ett medborgarinstitut är en allmänbildande läroanstalt som ger vuxenutbildning. Ett medborgarinstitut kan också ordna yrkesinriktad vuxenutbildning och annan utbildning samt bedriva sådan forskning och tillhandahålla sådana tjänster som stöder utbildningen eller nära ansluter sig till den, så som närmare stadgas genom förordning.

Ett medborgarinstitut kan också ordna utbildning samt bedriva forskning och tillhandahålla tjänster mot betalning.

2 §

Med undervisningsministeriets tillstånd kan en kommun, ett kommunalförbund, en registrerad sammanslutning eller en stiftelse vara huvudman för ett medborgarinstitut. Ett villkor för tillstånd är att medborgarinstitutet fyller ett utbildningsbehov och att avsikten inte är att det skall ge ekonomisk vinst.

Om ändringar i tillstånd att hålla medborgarinstitut beslutar undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet kan efter att ha hört huvudmannen återkalla tillståndet, om ett sådant beslut kan motiveras med varaktiga förändringar i utbildningsbehovet eller om institutet i sin verksamhet inte iakttar de stadganden och bestämmelser som gäller institutet.

2 kap.

Förvaltning

3 §

Om förvaltningen av medborgarinstitut för vilka en kommun eller ett kommunalförbund är huvudman gäller vad som stadgas i kommunallagen (953/76) eller bestäms med stöd av den. Om förvaltningen av kommunala med-borgarinstitut gäller dessutom lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/92).

4 §

Huvudmannen för ett privat medborgarinstitut skall tillsätta en direktion. Om direktionens uppgifter och om rätten att vara närvarande vid direktionens sammanträden stadgas vid behov genom förordning och bestäms i en instruktion.

5 §

Privata medborgarinstitut skall ha en instruktion med bestämmelser om de allmänna verksamhetsgrunderna, förvaltningen, förvaltningsorganens samt befattningshavarnas uppgifter och behörighet samt om övriga angelägenheter, enligt vad som vid behov stadgas genom förordning. Instruktionen godkänns av direktionen.

3 kap.

Personal och studerande

6 §

Ett medborgarinstitut skall ha en tjänst eller befattning som rektor.

Ett medborgarinstitut skall ha ett tillräckligt antal anställda för undervisningen och övriga uppgifter.

7 §

Om behörighetsvillkoren för rektor och undervisningspersonalen stadgas genom förordning. Undervisningsministeriet bestämmer vid behov om den undervisningspraktik som krävs för behörighet.

Undervisningsministeriet kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren.

8 §

Om antagning av studerande till yrkesinriktad vuxenutbildning stadgas vid behov genom förordning.

4 kap.

Finansiering

9 §

Huvudmannen för ett medborgarinstitut kan beviljas statsandel för institutets anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

Huvudmannen för ett medborgarinstitut får statsandel för institutets driftskostnader enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

10 §

Undervisningsministeriet fastställer det antal undervisningstimmar som läggs till grund för beräkningen av ett medborgarinstituts statsandel.

5 kap.

Särskilda stadganden

11 §

Om medborgarinstitutens arbetsår och minimiantal arbetsveckor per år stadgas genom förordning.

12 §

Ett medborgarinstitut kan med undervisningsministeriets tillstånd i samband med försöksverksamhet avvika från denna lag och en med stöd av lagen given förordning, på det sätt som stadgas genom förordning.

13 §

I beslut som kommunala förvaltningsorgan och tjänsteinnehavare har fattat med stöd av denna lag eller en förordning som givits med stöd av lagen och som inte gäller statsandel, får ändring sökas enligt kommunallagen.

I beslut som ett privat medborgarinstituts direktion eller befattningshavare har fattat med stöd av denna lag eller en förordning som givits med stöd av lagen och som inte gäller statsandel får ändring sökas hos länsrätten genom besvär, med iakttagande av vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Genom förordning kan besvärsrätten uteslutas i vissa fall.

14 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 kap.

Ikraftträdande

15 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 21 september 1962 om statsunderstöd åt medborgar- och arbetarinstitut (521/62) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

16 §

När denna lag träder i kraft blir de medborgar- och arbetarinstitut som grundats före ikraftträdandet sådana medborgarinstitut som avses i denna lag.

På tillstånd att grunda ett sådant institut som avses i lagen om statsunderstöd åt medborgar- och arbetarinstitut skall tillämpas vad som i denna lag stadgas om tillstånd att hålla ett medborgarinstitut.

Den som när denna lag träder i kraft är anställd hos ett privat medborgarinstitut och vars pensionsskydd när lagen träder i kraft har bestämts enligt lagen om vissa pensioner som skall utbetalas av statsmedel (382/69), har i sin anställning hos det privata medborgarinstitutet rätt till pension av statsmedel i tillämpliga delar enligt samma stadganden som en statsanställd. Efter honom skall också betalas familjepension på samma sätt som efter den som har varit statsanställd.

Som kostnad för det pensionsskydd som avses i 3 mom. skall ett privat medborgarinstitut inom den månad som följer efter varje kvartal till statskontoret betala en pensionspremie som utgör 1/4 av lönesumman för dem som omfattas av pensionsskyddet. Läroanstalten skall varje år till statskontoret i enlighet med dess anvisningar för ordnandet av pensionsskyddet lämna uppgifter om sina anställda. Om pensionspremien inte betalas inom utsatt tid, uppbär statskontoret 16 procent i årlig dröjsmålsränta. Pensionspremierna och dröjsmålsräntorna får indrivas i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.