717/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) 11 § 3 mom., 15 § 3 mom., 29 §, 32 § 2 mom. och 35 §,

av dessa lagrum 29 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 december 1989 (1374/89) samt 32 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 25 januari 1991 (146/91),

ändras 7 §, 13 § 3 mom., 15 § 1 mom., 21 §, 22 § 1 mom., 23 § 2 mom. samt 28, 39 och 40 §§,

av dessa lagrum 7 § och 22 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 25 januari 1991, 21 § sådan den lyder i lag av den 15 juni 1990 (565/90) och 40 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 25 januari 1991, samt

fogas till lagen en ny 6 a § och ett nytt 7 a kap. som följer:

3 kap.

Förvaltning

6 a §
Grunderna för organisering av förvaltningen

En yrkesläroanstalts förvaltning sköts av en direktion, en delegation, lärarkåren, rektor, biträdande rektor, prorektor, elevkåren och läroanstaltskommissionen, på det sätt som stadgas i denna lag.

Om förvaltningen av en kommunal yrkesläroanstalt gäller vad som stadgas i kommunallagen (953/76) eller bestäms med stöd av den, om annat inte stadgas i denna lag eller en förordning som givits med stöd av den. Om förvaltningen av en kommunal yrkesläroanstalt gäller dessutom lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/92).

7 §
Direktionen

Statliga och privata yrkesläroanstalter skall ha och kommunala läroanstalter kan ha en direktion som skall svara för läroanstaltens verksamhet och för utvecklingen och övervakningen av undervisningen samt fullgöra andra uppgifter enligt vad som stadgas i denna lag eller i en förordning som givits med stöd av den och enligt vad som bestäms i en instruktion.

Till direktionen för en statlig läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning skall de heltidsanställda lärarna bland sig välja en, den övriga personalen en och studerandena två medlemmar samt för var och en av dem en personlig suppleant. De medlemmar som studerandena väljer bland sig skall ha fyllt 15 år. Om val av den direktion som avses i detta moment stadgas dessutom genom förordning.

Till direktionen för kommunala och privata läroanstalter som ger grundläggande yrkesutbildning kan väljas de medlemmar och suppleanter som avses i 2 mom. Valet av medlemmar till en kommunal läroanstalts direktion kan överföras från kommunfullmäktige till något annat kommunalt organ.

Om samma huvudman för en läroanstalt som avses i 1 mom. har två eller flera läroanstalter, kan de eller vissa av dem ha en gemensam direktion.

Om rätten att vara närvarande och yttra sig vid direktionen för en läroanstalt som avses i 1 mom. stadgas genom förordning och bestäms vid behov i instruktionen.

13 §
Elevkåren

Huvudmannen för läroanstalten kan på ansökan besluta att en elevförening som består av de ordinarie studerandena vid läroanstalten skall sköta de uppgifter som ankommer på elevkåren. Vid en statlig eller privat läroanstalt skall den beslutanderätt som avses här utövas av direktionen.

15 §
Instruktionen

Närmare bestämmelser om en yrkesläroanstalts verksamhet ges i en instruktion. I instruktionen bestäms om de allmänna grunderna för läroanstaltens verksamhet, om förvaltningen, om läroanstaltens förvaltningsorgan, om tjänsteinnehavarnas och befattningshavarnas behörighet och uppgifter samt om övriga angelägenheter, enligt vad som stadgas i denna lag och en med stöd av den given förordning.


21 §
Antal undervisningstimmar

Om kommunala och privata läroanstalters kalkylerade antal undervisningstimmar samt om antalet undervisningstimmar vid statliga läroanstalter stadgas genom förordning och föreskrivs med stöd av den vid behov genom undervisningsministeriets beslut. Antalet undervisningstimmar skall beräknas utgående från läroanstaltens utbildningsuppgift, antalet studerande samt andra faktorer som närmare stadgas genom förordning.

22 §
Intagning av studerande

Om grunderna för intagningen av studerande till läroanstalter som ger grundläggande yrkesutbildning stadgas genom förordning och föreskrivs vid behov med stöd av den genom undervisningsministeriets beslut. En sökande får inte grundlöst försättas i en annan ställning än andra på grund av börd, kön, ålder, religion, boningsort, övertygelse eller av någon annan med dessa jämförbar orsak.


23 §
Studerandenas skyldigheter

En studerande som inte kan tillrättavisas med andra disciplinära medel får avstängas för en viss tid, högst ett år. Vid statliga och privata läroanstalter beslutar direktionen om avstängning. Vid kommunala läroanstalter skall beslut om avstängning fattas av ett kollegialt organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning.

28 §
Personalens ställning vid en privat läroanstalt

Om ledigförklarande av lärarbefattningar vid privata läroanstalter som ger grundläggande yrkesutbildning, om utnämning till befattningar, om anställning av timlärare och avbrott i tjänsteutövningen, om de allmänna skyldigheterna för innehavare av lärarbefattningar och timlärare vid sådana läroanstalter samt om disciplinärt förfarande och avstängning från tjänsteutövning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om statstjänstemän. Tjänstemannanämnd är den tjänstemannanämnd som tillsätts i anslutning till länsstyrelsen.

7 a kap.

Finansiering

31 a §
Anläggningsprojekt

Huvudmannen för en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning beviljas statsandel för läroanstaltens anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

Huvudmannen för en särskild yrkesläroanstalt kan beviljas statsunderstöd för läroanstaltens anläggningsprojekt, inom ramen för anslag som anvisats i statsbudgeten.

Såsom anläggningsprojekt anses också anskaffning av apparater samt förvärv av gårdsbruksenheter och övningsskog.

31 b §
Driftskostnader

För en yrkesläroanstalts driftskostnader beviljas statsandel enligt med vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

31 c §
Hemkommunens betalningsandel

För en elev som studerar vid en yrkesläroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning är hemkommunen skyldig att enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till huvudmannen för läroanstalten betala den andel av läroanstaltens driftskostnader som hänför sig till eleven.

Om eleven inte har någon hemkommun, skall till läroanstaltens huvudman av statsmedel betalas ett belopp som svarar mot statsandelen och hemkommunens betalningsandel.

Elevens hemkommun skall till landskapet Åland erlägga en betalningsandel per elev enligt samma grunder som den i 1 mom. nämnda lagen stadgar om den betalningsandel som elevens hemkommun skall betala till staten.

31 d §
Finansiering av kompletterande utbildning

Länsstyrelsen kan inom ramen för anslag som anvisats i statsbudgeten av yrkesläroanstalter köpa kompletterande utbildning för att tillgodose sitt läns utbildningsbehov.

8 kap.

Särskilda stadganden

39 §
Tystnadsplikt och rätt att erhålla uppgifter

Om tystnadsplikt och rätten att erhålla uppgifter gäller vid kommunala läroanstalter vad som stadgas om saken i lagen om kommunernas undervisningsförvaltning, om annat inte stadgas nedan i denna paragraf.

Om tystnadsplikten och rätten att erhålla uppgifter gäller vid statliga och privata läroanstalter i tillämpliga delar den lag som nämns i 1 mom., om annat inte stadgas nedan i denna paragraf.

Om tystnadsplikten för studerande vid hälsovårdsanstalter och läroanstalter inom den sociala sektorn stadgas genom förordning.

En läroanstalts huvudman och rektor har rätt att av statliga och kommunala myndigheter få de uppgifter och utredningar som de behöver för sina åligganden. Vid statliga och privata läroanstalter utövar direktionen huvudmannens rätt enligt detta moment.

40 §
Sökande av ändring

Ändring i beslut som en statlig eller privat läroanstalts förvaltningsorgan, tjänsteinnehavare och befattningshavare har fattat enligt denna lag eller den förordning som har givits med stöd av den får sökas genom besvär hos länsrätten enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). I beslut som länsstyrelsen har fattat enligt denna lag eller en med stöd av den given förordning får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, så som lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden stadgar.

I beslut som ett kommunalt förvaltningsorgan eller en tjänsteinnehavare har fattat enligt denna lag eller en med stöd av den given förordning får ändring sökas så som kommunallagen stadgar.

Ändring i ärenden som gäller en studerande och om vilka stadgas genom förordning skall med avvikelse från 1 och 2 mom. genom besvär sökas hos länsstyrelsen inom 14 dagar från delfåendet, varvid i övrigt skall iakttas lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.

Genom förordning kan stadgas att besvär i vissa fall inte får anföras.

Om en elevs vårdnadshavare har rätt att söka ändring i ett beslut som fattats enligt denna lag eller en med stöd av den given förordning, har även eleven rätt att söka ändring.

Denna paragraf tillämpas inte på särskilda yrkesläroanstalter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

En direktion som valts innan denna lag träder i kraft skall sitta kvar till slutet av sin mandatperiod.

Om en yrkesläroanstalts förvaltningsorgans samt dess tjänsteinnehavares och befattningshavares behörighet och uppgifter gäller vad som sägs i de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft, tills den instruktion som avses i denna lag har godkänts.

Vad 21 § stadgar om kommunala och privata läroanstalters kalkylerade antal undervisningstimmar skall tillämpas från början av år 1994. I fråga om statliga yrkesläroanstalter skall 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet till lagen om ändring av 17 och 21 §§ lagen om yrkesläroanstalter (565/90) tillämpas till utgången av år 1993.

När ändring söks i ett beslut som har fattats före ikraftträdandet skall de stadganden om ändringssökande tillämpas som gällde vid den tidpunkt då denna lag trädde i kraft.

I fråga om pensionsskyddet för den som när denna lag träder i kraft är anställd vid en privat yrkesläroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning gäller vad som sägs i de stadganden som gäller vid den tidpunkt då denna lag träder i kraft. I fråga om pensionspremien, dröjsmålsräntan vid försenad betalning av pensionspremien, tvångsindrivning av pensionspremier och dröjsmålsräntor samt i fråga om skyldigheten att lämna sådana uppgifter som behövs för verkställighet av pensionsskyddet skall de stadganden tillämpas som gäller vid den tidpunkt då denna lag träder i kraft.

På de personers pensionsskydd som avses i 2 och 3 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 29 § lagen om yrkesläroanstalter (1374/89) skall de stadganden tillämpas som gäller vid den tidpunkt då denna lag träder i kraft.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.