716/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 3 och 4 §§ lagen om steinerpedagogiska specialskolor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 och 4 §§ lagen den 12 december 1986 om steinerpedagogiska specialskolor (932/86) som följer:

3 §

Undervisningsministeriet kan bevilja skolorna rätt till statsandel för sina driftskostnader. Till driftskostnader räknas inte sådana utgifter som avses i 19 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

Statsandelen bestäms utgående från de faktiska kostnader som berättigar till statsandel på basis av statsandelsskalan i 8 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, i enlighet med bärkraftsklassen för elevernas hemkommuner. Om den tidpunkt enligt vilken elevens hemkommun bestäms stadgas genom förordning.

4 §

Elevens hemkommun är skyldig att för elever som den hänvisat till skolan betala en ersättning som beräknas så att från de driftskostnader per elev som berättigar till statsandel dras av den statsandel per elev som skall betalas till skolan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.