713/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om ändring av 10 § lagen om Helsingin ranskalais-suomalainen koulu benämnda skola

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § lagen den 7 januari 1977 om Helsingin ranskalais-suomalainen koulu benämnda skola (33/77),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 3 juni 1983 (502/83), som följer:

10 §

Den kommun där eleven vid en tidpunkt som anges genom förordning har sin hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69) är skyldig att till staten betala den andel av Helsingin ranskalais-suomalainen koulus driftskostnader som hänför sig till en elev på grundskolestadiet och gymnasiestadiet. Kommunens betalningsandel per elev räknas ut så att från det på grundvalen av de i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) angivna enhetspriserna för elevens hemkommuns grundskola eller gymnasium beräknade beloppet dras av ett belopp som motsvarar den statsandel som med beaktande av hemkommunens bärkraftsklass bestäms enligt 8 § 1 mom. i den nämnda lagen.

Om elevens hemkommun inte är huvudman för något gymnasium, skall kommunens betalningsandel beräknas på de enhetspriser som läggs till grund för den statsandel som betalas för gymnasiet i den kommun där skolan finns.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.