710/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Lag om gemensamma lärare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

Skolor inom undervisningsministeriets och utbildningsstyrelsens behörighetsområde och andra institutioner som förmedlar undervisning (läroanstalter) kan ha gemensamma lärare enligt vad som stadgas i denna lag. Gemensamma lärare kan dessutom finnas vid andra institutioner som förmedlar undervisning samt inom annan undervisningsverksamhet, i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

Gemensamma lärare är innehavare av tjänster och befattningar som gemensam lärare samt lärare som annars förordnats att vid en eller flera läroanstalter sköta timmar som hör till en tjänst eller befattning.

Om tjänster som är gemensamma för grundskolor, gymnasier, gymnasier och deras kvällslinjer samt kvällsgymnasier och om befattningar som är gemensamma för skolor som ersätter grundskolan, privata gymnasier, privata gymnasier och deras kvällslinjer samt privata kvällsgymnasier gäller vad som särskilt stadgas om dem.

2 §

Med en primär läroanstalt avses en läroanstalt där en lärartjänst eller lärarbefattning som avses i denna lag har inrättats. Om en tjänst eller befattning har inrättats som kommunbunden eller som gemensam för två eller flera läroanstalter som avses i 1 § 3 mom., skall kommunen eller dessa läroanstalter tillsammans anses vara den primära läroanstalten.

Med sekundär läroanstalt avses en läroanstalt där en gemensam lärare kan förordnas undervisa.

Tjänster och befattningar som gemensam lärare
3 §

Vid primära läroanstalter kan inrättas lärartjänster eller lärarbefattningar vilkas innehavare är skyldiga att undervisa också vid någon annan läroanstalt (tjänst eller befattning som gemensam lärare).

En tjänst eller befattning som gemensam lärare skall inrättas vid den läroanstaltsform som anvisar de flesta timmarna för uppfyllande av undervisningsskyldigheten. När en tjänst eller befattning inrättas skall det bestämmas vid vilka läroanstalter innehavaren av tjänsten eller befattningen som gemensam lärare vid behov är skyldig att undervisa.

När läroanstalter har olika huvudmän skall dessa sinsemellan avtala om inrättande av tjänster och befattningar, fördelningen av timmar samt om annat som gäller tjänsterna eller befattningarna.

Andra gemensamma lärare
4 §

En lärare kan, om han samtycker, förordnas att ett läsår i sänder undervisa vid en eller flera andra läroanstalter.

Huvudmannen för den primära läroanstalten skall ge ett förordnande som avses i 1 mom. efter att ha avtalat om saken med huvudmannen för den sekundära läroanstalten.

Anställningsvillkor
5 §

Om en gemensam lärares lön och övriga anställningsvillkor gäller, om annat inte avtalas, i tillämpliga delar vad som särskilt stadgas, bestäms eller avtalas i fråga om lärarna vid den primära läroanstalten.

Pension och familjepension
6 §

Om en gemensam lärares rätt till pension gäller vad som stadgas och bestäms om pensionsrätten för lärare vid den primära läroanstalten.

Om familjepension efter en gemensam lärare gäller vad som stadgas och bestäms om familjepension efter lärare vid den primära läroanstalten.

7 §

När en gemensam lärare har rätt till pension av statsmedel och han undervisar vid en sekundär läroanstalt vars lärare har rätt till pension från en kommunal eller privat pensionsanstalt, är huvudmannen för den primära läroanstalten skyldig att till statskontoret som pensions- skyddskostnad betala en pensionspremie som utgör 25 procent av den del av lönerna som motsvarar de timmar som hållits vid den sekundära läroanstalten.

Kostnadsfördelning
8 §

Huvudmannen för den sekundära läroanstalten skall till huvudmannen för den primära läroanstalten betala kostnaderna för timmar som en gemensam lärare hållit vid den sekundära läroanstalten, om inte huvudmännen har avtalat något annat.

Särskilda stadganden
9 §

Genom förordning stadgas om behörighetsvillkoren för gemensamma lärartjänster och lärarbefattningar och om andra gemensamma lärares behörighet att hålla timmar vid en sekundär läroanstalt.

10 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

Ikraftträdande
11 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 4 juli 1980 om gemensamma lärare (539/80).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

12 §

Tjänster och befattningar som gemensam lärare, vilka har inrättats med stöd av den lag om gemensamma lärare som gällde före denna lag, ändras vid ikraftträdandet så att de svarar mot tjänster och befattningar enligt denna lag.

RP 215/91
FvUB 6/92
StoUB 3/92

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.