703/1992

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992

Förordning om ändring av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen den 3 augusti 1990 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/90) 5 § 2 mom. och 60 §,

ändras 3 § 2 mom., 4 § 2 och 4 mom., i 8 § 2 mom. det inledande stycket, 11 §, 13 § 4 mom., 17 , 18 och 29 §§, 41 § 2 punkten, 42 § 2 mom., 43 § 1 och 3 mom., 44, 50 och 52 §§, 58 § 1 mom., 68 § 4 mom., 73 § samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till 3 § ett nytt 3 mom., till 43 § ett nytt 5 mom., till 51 § ett nytt 2 mom., till 53 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till förordningen en ny 58 a § och ett nytt 9 a kapitel, till 66 § ett nytt 5 mom. och till förordningen nya bilagor II-VI varvid den nuvarande bilagan blir bilaga I som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Stadgandena i 9 a kapitlet om avvärjande av fara för storolyckor gäller också de oxiderande ämnena som nämns i bilagorna III-V.

3 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Stadgandena om brännbara vätskor tillämpas inte heller på

1) sådana vattenlösningar och vattenemulsioner av brännbara vätskor som blandar sig med vatten i alla mängdproportioner, om deras flampunkt är över 55° C och brännpunkt över 100° C,

2) sådana vattenlösningar av etylalkohol som innehåller högst 24 viktprocent etylalkohol, eller på

3) högst 250 liter stora kärl som innehåller vattenlösningar av etylalkohol, då lösningen innehåller högst 70 viktprocent etylalkohol.

Denna förordning tillämpas inte på tillverkning, bruk, överlåtelse, handel med, upplagring, hantering i hamn, import och förstöring av sprängämnen som avses i förordningen om explosiva varor (85/80). Förordningen tillämpas dock på industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i samband med tillverkningen av sprängämnen på så sätt att övervakningen sköts i samband med övervakningen av sprängämnen av den myndighet som ansvarar för denna övervakning. Övervakningen omfattar tillstånd och anmälningar samt inspektioner och andra åtgärder.

4 §
Definitioner

Brännbara vätskor vilkas kokpunkt är högst 35° C och flampunkt under 0° C klassificeras som mycket lättantändliga, brännbara vätskor vilkas flampunkt är under 21° C som lättantändliga och brännbara vätskor vilkas flampunkt är 21° C eller högre men högst 55° C som antändliga.


Brännbara gaser, brännbara vätskor samt hälsofarliga eller miljöfarliga kemikalier klassificeras och märks enligt kemikalieförordningen (620/90) och vad som bestäms med stöd av den.

8 §
Planering, dimensionering och byggande

Tillverknings- och hanteringsanordningarna, cisternerna, rörsystemen och anordningarna i anslutning därtill skall planeras, dimensioneras, byggas och placeras så samt utrustas med sådana skydds- och styrningssystem samt kontroll- och säkerhetsanordningar att


11 §
Avgränsning av objekten

När tillstånds- eller anmälningsskyldigheten bestäms i fråga om industriell hantering av kemikalier beaktas samtliga hälso- och miljöfarliga kemikalier samt brännbara gaser och brännbara vätskor, inklusive den brännolja som hör till oljeeldningsaggregat, som hanteras på den plats där verksamhetsidkaren är verksam. När tillstånds- eller anmälningsskyldigheten bestäms i fråga om upplagringen av kemikalier beaktas på motsvarande sätt samtliga farliga kemikalier som skall upplagras på den plats där verksamhetsidkaren är verksam. Sådana brännbara gaser om vilkas hantering, upplagring och förvaring stadgas i flytgasförordningen eller naturgasförordningen beaktas emellertid inte när tillstånds- eller anmälningsskyldigheten bestäms.

Samma myndighet beviljar de tillstånd och behandlar de anmälningar som gäller industriell hantering och upplagring i anslutning till det verksamhetsställe som är i verksamhetsidkarens besittning. När dessa uppgifter på basis av jämförelsetal ankommer på olika myndigheter beviljas tillstånden eller behandlas anmälningarna av vederbörande högre myndighet. Detsamma gäller sådana inrättningar som bildar en funktionell helhet fastän de utgörs av flera delar som olika verksamhetsidkare ansvarar för.

Som upplagring anses fortlöpande eller upprepad förvaring av en kemikalie på en bestämd plats i en fast cistern eller silo, i löscisterner eller förpackningar eller i ett transportmedel.

När tillstånds- och anmälningsskyldigheten bestäms jämställs med upplagring en sådan verksamhet där en kemikalie används för kylning eller uppvärmning i ett slutet system, där en kemikalie transporteras i ett rörsystem, där cisterner eller förpackningar fylls med en kemikalie samt en sådan verksamhet där en kemikalie utspäds med vatten eller där vatten eller orenheter mekaniskt avskiljs ur en kemikalie eller där en kemikalie behandlas på något annat motsvarande enkelt sätt.

13 §
Kalkylfaktor

Om antalet olika kemikalier, förpackade i transportemballage eller kärl, i upplaget överstiger 20, får i stället för de ämnesspecifika kalkylfaktorerna i bilaga I användas de gruppspecifika kalkylfaktorer som avses i 1 mom.

17 §
Mindre industriell hantering och upplagring

Den industriella hanteringen är mindre om summan av jämförelsetalen för de kemikalier som hanteras vid en anläggning där industriell hantering bedrivs är högst 10.

Upplagringen är mindre om summan av jämförelsetalen för de kemikalier som lagras är högst 1 000.

18 §
Distributionsstation

Utan hinder av vad som stadgas ovan i denna förordning anses en sådan distributionsstation från vilken brännbar vätska överförs huvudsakligen till motorfordons eller motorbåtars bränsletankar, bedriva mindre upplagring av brännbar vätska om

1) vid stationen lagras mycket lättantändliga, lättantändliga och antändliga brännbara vätskor avsedda för energiproduktion och som motorbränsle, i ovan jord belägna cisterner och underjordiska cisterner till en sammanlagd mängd av högst 140 m3, varav i ovan jord belägna cisterner eller kärl högst 20 m3, och

2) vid stationen lagras andra kemikalier som avses i denna förordning till en sådan mängd att det jämförelsetal som anges i 12 § med beaktande av hela kemikalieupplagringen inte överstiger 2 300.

Överskrids gränserna i 1 mom. 1 eller 2 punkten anses distributionsstationen bedriva medelstor upplagring, eller om jämförelsetalet överstiger 5 000, omfattande upplagring.

29 §
Anmälan till brandchefen

Om mindre industriell hantering eller upplagring av brännbara gaser eller brännbara vätskor skall göras en anmälan till brandchefen, ifall summan av jämförelsetalen för de brännbara gaser eller brännbara vätskor som hanteras är större än 2 men högst 10 eller summan av jämförelsetalen för de brännbara gaser eller brännbara vätskor som upplagras är större än 10 men högst 1 000.

Till brandchefen skall dessutom anmälan göras om sådan sprutmålning vars jämförelsetal är högst 2, om en mycket lättantändlig, lättantändlig eller antändlig brännbar vätska upprepade gånger används på samma plats och om den mängd målfärg som sprutas kan uppgå till totalt över 0,5 liter per minut eller om den färgbehållare som sprutan är ansluten till rymmer över 60 liter.

I anmälan skall anges

1) verksamhetsidkarens firma och hemort samt hur han kan kontaktas,

2) verksamhetsorten,

3) de brännbara gaser och brännbara vätskor som tillverkas, används tekniskt, lagras eller annars hanteras på verksamhetsstället,

4) de största mängder brännbara gaser och brännbara vätskor som tillverkas och används per dygn, de mängder brännbara gaser och brännbara vätskor som samtidigt finns i tillverknings- och bruksanläggningarna samt de mängder brännbara gaser och brännbara vätskor som lagras, samt

5) när verksamheten skall inledas.

Till anmälan skall fogas

1) skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter om de huvudsakliga brännbara gaser och vätskor som skall tillverkas och om råvarorna till dem samt om de brännbara gaser och vätskor som skall användas tekniskt eller lagras eller i övrigt hanteras,

2) en redogörelse i stora drag för hur den industriella hanteringen eller upplagringen är planerad att ske,

3) en utredning om brandskyddsarrangemangen samt

4) en utredning om vilka andra hälso- eller miljöfarliga kemikalier som hanteras eller lagras på verksamhetsstället.

Anmälan skall göras i god tid innan den industriella hanteringen eller upplagringen inleds.

41 §
Anmälan om övervakare

När en övervakare av industriell hantering och upplagring och en ersättare för honom har förordnats skall detta anmälas skriftligen till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå. Till anmälan skall fogas


2) uppgifter om övervakarens utbildning, arbetserfarenhet och förtrogenhet med verksamheten vid ifrågavarande anläggning,


42 §
Förordnande av ny övervakare

Tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå kan kräva att en ny övervakare av industriell hantering och upplagring eller en ersättare för honom skall förordnas, om den som verksamhetsidkaren har utsett inte har tillräckliga förutsättningar att sköta uppgiften.

43 §
Bostads-, kontors-, inkvarterings-, dagvårds- och samlingslokaler

I bostads-, kontors-, inkvarterings-, dagvårds- och samlingslokaler samt i med dessa jämförbara lokaliteter får mycket lättantändliga, lättantändliga och antändliga brännbara vätskor samt aerosoler som innehåller brännbara vätskor eller brännbara gaser förvaras i en mängd av totalt högst 25 liter. Andra brännbara gaser får inte förvaras i dessa lokaliteter. Brännbara vätskor med en flampunkt på över 55° C får förvaras i en mängd av högst 50 liter.


I sjukhus, läroinrättningar och andra därmed jämförbara inrättningar får dessutom finnas sådana för deras verksamhet nödvändiga separata lager av brännbara vätskor som utgör en egen brandteknisk sektion och som har anmälts i enlighet med 29 §.


När de maximimängder som nämns i 1 och 2 mom. beräknas beaktas inte sådana brännbara vätskor och gaser om vilkas hantering, upplagring och förvaring stadgas i förordningen om oljeeldningsaggregat, i flytgasförordningen eller i naturgasförordningen.

44 §
Garage för motorfordon

I ett garage för motorfordon får brännbar gas och brännbar vätska förvaras i en fast bränslecistern, som hör till ett fordon, en arbetsmaskin eller en med dem jämförbar anordning och som är ansluten till motorn, i så stor mängd som cisternens kapacitet medger. Utöver detta får mycket lättantändliga, lättantändliga och antändliga brännbara vätskor samt aerosoler som innehåller brännbara vätskor eller brännbara gaser förvaras i en mängd av totalt högst 60 liter samt brännbara vätskor med en flampunkt på över 55° C i en mängd av högst 200 liter.

När de maximimängder som nämns i 1 mom. beräknas beaktas inte sådana brännbara vätskor och gaser om vilkas hantering, upplagring och förvaring stadgas i förordningen om oljeeldningsaggregat, i flytgasförordningen eller i naturgasförordningen.

50 §
Konstruktionsinspektion av serietillverkade cisterner

Om de till sin volym högst 100 m3 stora cisterner för brännbar gas eller brännbar vätska som tillverkas eller importeras är identiska till sin konstruktion och ytbeläggning, utförs konstruktionsinspektion på det första exemplaret och därefter på minst ett exemplar av femtio. Sådan inspektion utförs dock minst en gång om året.

Tillverkaren av cisterner som avses i 1 mom. skall utse en tillverkningsövervakare som skall ha tillsyn över tillverkningen av cisternerna och inspektera att cisternerna har konstruerats enligt stadganden och bestämmelser. Tillverkningsövervakaren stämplar sin kod på en skylt som är fäst vid varje cistern. Övervakaren skall vara i tjänst hos cisterntillverkaren om inte en distriktsbyrå vid tekniska kontrollcentralen av särskilda skäl har godkänt annat. Om tillverkningsövervakaren skall göras en anmälan till distrikstbyrån. Tillverkaren eller importören skall dessutom årligen till distriktsbyrån göra anmälan om antalet tillverkade cisterner, tillverkningsnumren och inspektionsuppgifterna.

Stadgandena i 1 och 2 mom. gäller inte cisterner som motsvarar stadgandena och bestämmelserna om tryckkärl.

51 §
Meddelande av föreskrifter

Tekniska kontrollcentralen ger vid behov närmare bestämmelser i anslutning till teknik och säkerhet i fråga om i 1 mom. nämnd inspektion av cisterner.

52 §
Tillverkningstillstånd

De rörsystem vars driftstryck är minst 0,5 bar och som används vid en anläggning som bedriver omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring av brännbar gas eller brännbar vätska skall vara byggda av en tillverkare som har tillstånd enligt stadgandena och bestämmelserna om tryckkärl att tillverka rörsystem samt en tillverkningsövervakare som nämnda stadganden förutsätter.

53 §
Anmälan om olyckor till övervakningsmyndigheten

Verksamhetsidkaren skall tillställa övervakningsmyndigheten en utredning om en allvarlig olycka i vilken

1) olyckssituationen och förhållandena då olyckan inträffade beskrivs,

2) nödvändiga uppgifter om de kemikalier som medverkat till olyckan ges för en bedömning av olyckans verkningar på personer, miljö och egendom,

3) de bekämpningsåtgärder beskrivs som har vidtagits till följd av olyckan samt

4) det utreds vilka åtgärder verksamhetsidkaren har för avsikt att vidta

a) för att förhindra långtidsverkningar av olyckan samt

b) för att förhindra motsvarande olyckor i framtiden.


58 §
Ändring som gäller verksamhetsidkaren

Om en anläggning där omfattande industriell hantering eller upplagring bedrivs övergår till en ny verksamhetsidkare, skall denne utan dröjsmål anmäla detta till tekniska kontrollcentralen. Om en anläggning där medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs övergår till en ny verksamhetsidkare, skall detta på motsvarande sätt anmälas till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå.


58 a §
Meddelande av föreskrifter och villkor

Tekniska kontrollcentralen och dess distriktsbyrå kan i samband med behandlingen av de ändringsanmälningar som nämns i detta kapitel meddela föreskrifter eller villkor som gäller verksamheten och som de anser nödvändiga för att kraven i stadgandena och bestämmelserna skall uppfyllas.

9 a kap.

Avvärjande av fara för storolycka

59 a §
Storolycka

Med storolycka avses i denna förordning en händelse som inträffat till följd av en okontrollerbar utveckling vid en anläggning som industriellt hanterar eller upplagrar en eller flera kemikalier. Sådan händelse kan utgöras av ett omfattande kemiskt utsläpp, en brand eller explosion som medför en omedelbar eller fördröjd fara för personer i eller utanför anläggningen eller allvarlig fara för omgivningen eller egendom.

59 b §
Riskbedömning

En verksamhetsidkare som avses i bilaga II och som hanterar i bilaga V avsedda kemikalier och en verksamhetsidkare som bedriver upplagring av kemikalier som åsyftas i kolumn 1 i tabellerna i del I och II till bilaga III skall för bedömning av riskerna för en storolycka utarbeta en redovisning ur vilken framgår

1) de riskkällor, förhållanden och situationer i anslutning till hanteringen av kemikalier vid vilka en olycka är möjlig,

2) en beskrivning av de risksituationer som är typiska eller medför den största faran och följderna av dem inne i anläggningen och utanför den samt av de felfunktioner och fel och skador på anordningarna som ger upphov till risksituationer samt

3) hur man har berett sig på att förhindra risksituationer vid normaldrift och i samband med reparations- och servicearbeten samt olika störningssituationer i anläggningen.

59 c §
Säkerhetsutredning för avvärjande av fara för storolycka

En verksamhetsidkare som avses i bilaga II och som hanterar i bilaga IV nämnda kemikalier och en verksamhetsidkare som bedriver upplagring av kemikalier som åsyftas i kolumn 2 i tabellerna i del I och II till bilaga III skall med beaktande av förhållandena i anläggningen samt riskens art och omfattning göra en systematisk säkerhetsutredning i enhetlig form. Detsamma gäller annan verksamhetsidkare om en i 59 b § nämnd riskbedömning visar att det finns risk för en storolycka i anläggnigen. I utredningen redogörs

1) i detalj för risken för felfunktioner och skador eller fel på anordningar samt för de risker som beror på felhandlingar från personalens sida samt följderna av olyckorna inne i anläggningen och verkningarna av dem utanför anläggningen och

2) för de åtgärder som vidtas inne i anläggningen för att olyckor skall förebyggas och följderna av dem begränsas.

I fråga om en anläggning där omfattande industriell hantering och upplagring bedrivs skall tekniska kontrollcentralen tillställas en säkerhetsutredning eller en utredning ur vilken framgår hur och med vilka metoder säkerhetsutredningen har gjorts, vilka resultat som har erhållits av utredningen och vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av resultaten. I fråga om andra anläggningar skall motsvarande utredning tillställas distriksbyrå vid tekniska kontrollcentralen. Säkerhetsutredningen skall färdigställas och den eller den utredning som nämns ovan skall tillställas myndigheten i tillräckligt god tid innan verksamheten inleds.

59 d §
Beaktande av utvecklingen

Verksamhetsidkaren skall med jämna mellanrum granska de utredningar som förutsätts i 59 b och 59 c §§ och uppdatera dem så att de motsvarar utvecklingen inom säkerhetstekniken samt också i övrigt om det i verksamheten har skett förändringar som ökar risken för storolyckor.

Det som stadgas i 59 c § 2 mom. om hur en utredning bör tillställas en myndighet gäller också de utredningar som avses i 1 mom.

59 e §
Skyldighet att informera

Den verksamhetsidkare som avses ovan i 59 c § skall i en omfattning som övervakningsmyndigheten godkänner informera sådana sammanslutningar och personer som kan råka i fara vid storolycka om säkerhetsåtgärder och instruktioner.

I informationen skall de uppgifter som avses i bilaga VI nämnas.

Informationen skall förnyas tillräckligt ofta och i synnerhet då uppgifterna i 1 mom. ändras väsentligt. Uppgifterna skall dessutom hela tiden stå till allmänhetens disposition.

59 f §
Samarbete mellan verksamhetsidkarna

Om anläggningar i flera verksamhetsidkares besittning bildar en funktionell helhet, skall verksamhetsidkarna tillsammans ombesörja att förpliktelserna i detta kapitel uppfylls.

66 §
Tillsyn

Vid inspektionerna skall uppmärksamhet särskilt fästas vid en säker drift av anläggningen, vid servicen på och underhållet av anläggningens konstruktioner, anordningar och utrustning, vid utbildningen och vägledningen av personalen samt vid förhindrandet av olyckor och organiserandet av räddningsverksamheten.

68 §
Ikraftträdande

På de krav gällande industriell hantering och upplagring av brännbara vätskor som avses i 4 § 3 mom. denna förordning tillämpas bestämmelserna i handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor med iakttagande av den klassificering som stadgas i 4 § förordningen om brännbara vätskor, om inte annat bestäms genom ett beslut av handels- och industriministeriet.

73 §
Tiden för tillståndsansökan eller anmälan i vissa fall

Genom handels- och industriministeriets beslut kan bestämmas hur denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av den tillämpas på en kemikalie som först sedan denna förordning trätt i kraft klassificeras som hälso- eller miljöfarlig eller vars klassificering ändras.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

I fråga om de anläggningar som är i drift då denna förordning träder i kraft och som avses i 59 b § skall en riskbedömning enligt nämnda stadgande göras före den 1 september 1993.

I fråga om de anläggningar som är i drift då denna förordning träder i kraft och som avses i 59 c § skall säkerhetsutredning enligt nämnda stadgande göras och tillställas myndigheten enligt 59 c § 2 mom. före den 1 september 1995. Likaså bör granskning av att de uppgifter och utredningar som nämns i 19 och 20 §§ är uppdaterade utföras samt den skyldighet att informera som nämns i 59 e § uppfyllas före den 1 september 1995.

Helsingfors den 3 augusti 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

ANLÄGGNINGAR PÅ VILKA STADGANDENA OM AVVÄRJANDE AV FARA FÖR STOROLYCKOR TILLÄMPAS

1 Framställning, användning och hantering av organiska eller oorganiska kemikalier med olika metoder såsom:

- alkylering
- ammonering (framställning av aminer)
- karbonylering
- kondensation
- dehydrogenering
- förestring
- halogenering och framställning av halogener
- hydrogenering
- hydrolys
- oxidation
- polymerisation
- sulfonering
- avsvavling, framställning och 
  modifiering av svavelföreningar
- nitrering och framställning av kväveföreningar
- framställning av fosforföreningar
- tillverkning av bekämpningsmedel och läkemedel
- destillation
- extraktion
- lösning
- blandning 

2 Destillation eller raffinering av råolja eller råoljeprodukter eller någon annan process för bearbetning av råolja eller råoljeprodukter

3 Fullständig eller partiell destruktion av kemikalier i fast eller flytande tillstånd antingen genom bränning eller kemisk sönderdelning

4 Framställning av flytgas (gasol), naturgas, stadsgas och motsvarande energigaser samt användning och hantering av stadsgas och motsvarande gaser

5 Torrdestillation av kol eller ligniter (brunkol)

6 Framställning av metaller eller metalloider genom en våtprocess eller med hjälp av elenergi

Kemikalier beträffande vilka det förutsätts av verksamhetsidkare som lagrar dem att de utarbetar en i 59 b § nämnd utredning över riskbedömningen eller en i 59 c § nämnd säkerhetsutredning

Om det i ett upplag finns eller kan finnas kemikalier som avses i tabellerna i del I eller del II i minst de mängder som nämns i kolumn 1 i tabellerna, skall över upplaget göras en utredning som nämns i 59 b §. Om kemikalier finns eller kan finnas i upplaget i de mängder som nämns i kolumn 2 i tabellerna i fråga, skall över upplaget göras en säkerhetsutredning som nämns i 59 c §. Om upplaget hör till en anläggning för vilken förutsätts att en utredning görs enligt 59 b § på den grund att i denna anläggning hanteras kemikalier som avses i bilaga V, eller till en anläggning som avses i bilaga IV för vilken förutsätts att en utredning enligt 59 c § görs, beaktas upplaget i dessa utredningar varför en separat utredning gällande upplagringen inte behöver göras.

Då ämnesmängderna räknas beaktas samma verksamhetsidkares upplag eller grupper av upplag som är belägna närmare varandra än 500 m. Vid behov beaktas också upplag eller grupper av upplag som är belägna på ett längre avstånd från varandra, om avståndet mellan upplagen inte är tillräckligt för att förhindra att risken för storolycka ökar till följd av upplagen, då de situationer som på förhand kan förutses beaktas.

DEL I

Enskilda kemikalier

Också om de kemikalier eller kemikaliekategorier som nämns i denna förteckning ingår i kemikaliekategorierna i del II, skall mängdgränserna i denna förteckning tillämpas.

1) Här avses ammoniumnitrat och blandningar innehållande ammoniumnitrat där kvävehalten härrörande från ammoniumnitratet överstiger 28 viktprocent samt vattenlösningar av ammoniumnitrat där koncentrationen av ammoniumnitrat överstiger 90 viktprocent. 
2) Här avses gödningsmedel av ammoniumnitrat, vilka har genomgått ett test av explosionsfaran, och sammansatta gödningsmedel med en kvävehalt härrörande från ammoniumnitratet överstigande 28 viktprocent. 

DEL II

Kemikaliekategorier

Mängden av de kemikalier som hör till samma farlighetsklass skall räknas ihop.

1) Klassificeringen har gjorts enligt kemikalieförordningen (620/90) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
2) Då den form och de förhållanden i vilka ämnena förekommer är sådana att de kan orsaka risk för en storolycka. 

KEMIKALIER I FRÅGA OM VILKA SÄKERHETSUTREDNING ENLIGT 59 c § KRÄVS FÖR DE ANLÄGGNINGAR SOM HANTERAR DEM

Ifall kemikalier som nämns i denna förteckning tillverkas, används, lagras eller uppkommer som sidoprodukt eller avfall i de anläggningar som nämns i bilaga II så att i en anläggning finns eller kan finnas en eller flera av dem i minst den mängd som nämns i förteckningen, skall över anläggningen göras upp en sådan säkerhetsutredning som nämns i 59 c §.

Då ämnesmängderna beräknas beaktas samma verksamhetsidkares anläggningar eller anläggningsgrupper som ligger på mindre än 500 m avstånd från varandra. Vid behov beaktas också anläggningar på ett längre avstånd från varandra om avståndet mellan dem inte är tillräckligt för att förhindra att risken för storolyckor förorsakade av anläggningarna ökar då man beaktar de situationer som kan förutses.

1) Här avses ammoniumnitrat och blandningar innehållande ammoniumnitrat där kvävehalten härrörande från ammoniumnitratet överstiger 28 viktprocent samt vattenlösningar av ammoniumnitrat där koncentrationen av ammoniumnitrat överstiger 90 viktprocent. 
2) Här avses gödningsmedel av ammoniumnitrat, vilka har genomgått ett test av explosionsfaran, och sammansatta gödningsmedel med en kvävehalt härrörande från ammoniumnitratet som överstiger 28 viktprocent. 

KEMIKALIER I FRÅGA OM VILKA UTREDNING ENLIGT 59 b § KRÄVS RÖRANDE RISKBEDÖMNINGEN FÖR DE ANLÄGGNINGAR SOM HANTERAR DEM

A) Mycket giftiga kemikalier:

- Kemikalier vilkas toxicitet motsvarar rad 1 i tabell 1.

- Kemikalier vilkas toxicitet motsvarar rad 2 i tabell 1 och vilka på grund av fysikaliska eller kemiska egenskaper kan orsaka en likadan risk för en storolycka som de kemikalier som nämns på rad 1.Tabell 1

1) LD50 vid förtäring, råtta 
2) LD50 genom huden, råtta eller kanin 
3) LC50 vid inandning (fyra timmar), råtta 

B) Andra giftiga kemikalier:

Kemikalier vilkas akuta toxicitet motsvarar i tabell 2 angivna värden och vilka på grund av sina fysikaliska eller kemiska egenskaper kan medföra risk för en storolycka.

Tabell 2

1) LD50 vid förtäring, råtta 
2) LD50 genom huden, råtta eller kanin 
3) LC50 vid inandning (fyra timmar), råtta

C) Brandfarliga kemikalier:

Brännbara gaser, mycket lättantändliga och lättantändliga brännbara vätskor samt, då processförhållandena såsom högt tryck och hög temperatur kan medföra risk för storolycka, antändliga, brännbara vätskor.

D) Oxiderande kemikalier:

Kemikalier som orsakar en kraftig exoterm reaktion vid kontakt med andra kemikalier, särskilt med brandfarliga kemikalier.

INFORMATION SOM SKALL GES BEFOLKNINGEN I HÄNDELSE AV STOROLYCKA

a) företagets namn och anläggningens läge,
b) den person som svarar för innehållet i informationen och hans ställning i företaget
c) anmälan om att stadgandena i 9 a kapitlet i denna förordning om avvärjandet av fara för storolycka gäller anläggningen och att den utredning som avses i 59 c § har tillställts tekniska kontrollcentralen eller distriksbyrå vid tekniska kontrollcentralen,
d) en allmän beskrivning av den verksamhet som bedrivs i anläggningen,
e) de kemikalier som hanteras eller lagras i anläggningen och som medför fara för storolycka under de namn som allmänt används om dem eller, då det är fråga om upplagring som avses i del II i bilaga III, under kategorinamn eller med angivande av klassen för en farlig kemikalie samt upplysnig om de viktigaste faroframkallande egenskaperna hos kemikalierna,
f) en allmän beskrivning av vilken karaktär faran för en storolycka har och de eventuella verkningar en storolycka har på befolkningen och miljön,
g) en tillräcklig utredning om hur befolkningen skall varnas då en olycka sker samt hur informationen skall skötas under den tid olyckshändelsen varar,
h) en tillräcklig utredning om vilka åtgärder befolkningen skall vidta då en olycka sker samt hur de skall förfara,
i) anmälan om att företaget förutsätts vidta nödvändiga åtgärder för att avvärja olyckor och minimera följderna av dem inklusive samverkan med de kommunala myndigheter som handhar räddningstjänsten,
j) hänvisning till den räddningsplan som de kommunala myndigheter som handhar räddningstjänsten har gjort upp i händelse av att det i anläggningen sker olyckor vilkas verkningar sträcker sig utanför anläggningen. Befolkningen skall dessutom uppmanas att iaktta de anvisningar som ges och den begäran som framförs av myndigheterna då en olycka inträffar,
k) detaljerade anvisningar om var man vid behov kan få tilläggsuppgifter i frågan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.